W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Sekretarz powiatu wołowskiego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pan Andrzej Nejman spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku sekretarza powiatu. Legitymuje się wyższym wykształceniem, posiada wymagany staż pracy na stanowisku urzędniczym i kierowniczym urzędniczym, w tym staż pracy na stanowisku sekretarza gminy. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą z zakresu prawa samorządowego i zasad funkcjonowania urzędu. Pokazał się jako osoba kompetentna i biegle posługująca się językiem angielskim.

Starosta
/-/Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Sekretarz powiatu wołowskiego
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro) - Kancelaria
Status rozstrzygnięte

OSO.210.9.2018                                                                                                      Wołów, dnia 2018-12-12


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza  nabór na jedno kierownicze stanowisko urzędnicze:
Sekretarza powiatu wołowskiego
(nazwa stanowiska pracy)

           W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018 r. był wyższy niż 6%.


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1) Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej czterech  godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 2) Częstotliwość wyjazdów służbowych, w zależności od potrzeb.

 3)  Praca na I piętrze w budynku Starostwa.

 4)  Pierwsza umowa o pracę w przypadku obowiązku odbycia służby przygotowawczej na czas określony do 6 miesięcy.

II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe,

3)       co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach

lub

co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)      nieposzlakowana opinia,   

7)      brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z  oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

8)      dobra znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy, o finansach publicznych, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, prawa zamówień publicznych,

9)      posiadanie  komunikatywnej  znajomości języka obcego (preferowany język angielski, niemiecki  lub francuski),

10)  stan zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

III. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1)      wysoka kultura osobista,

2)      umiejętność  organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi,   

3)      odporność na stres, zdolność podejmowania decyzji,

4)      posiadanie prawa jazdy kat. B,

5)      znajomość programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów, będzie dodatkowym atutem.

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1)      opracowanie projektu regulaminu  organizacyjnego  Urzędu oraz podziału zadań i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, w sposób adekwatny do   realizowanych zadań, z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązujących przepisów,

2)       określanie wewnętrznych standardów i wymogów dotyczących procedury załatwiania spraw w Urzędzie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

3)      zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie,

4)      koordynowanie działań i czynności podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,

5)      koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań, w szczególności wynikających z planów Urzędu oraz aktów prawnych stanowionych przez Radę Powiatu i Starostę,

6)       nadzór nad sposobem i terminowością rozpatrywania skarg i wniosków, wniosków o udzielenie informacji publicznej, petycji, 

7)       nadzór nad gospodarką, mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,

8)      koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem dokumentów i informacji, nadzór nad funkcjonowaniem BIP w Urzędzie,

9)      nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi sesji Rady Powiatu, posiedzeń komisji Rady oraz posiedzeń Zarządu Powiatu, a także sporządzanie stosownych uchwał,

10)    koordynacja i nadzór nad realizacją zadań związanych z naborem na wolne stanowiska w Urzędzie, zarówno w formie naboru otwartego, jak i awansu wewnętrznego,

11)   ustalanie zasad dotyczących organizacji i przebiegu służby przygotowawczej oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,

12)   ustalanie zasad i sposobu dokonywania ocen okresowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych, dokonywanie ocen,

13)  nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym w ramach samokształcenia oraz zapewnienia właściwego poziomu i stylu ich pracy,

14)   odbieranie oświadczeń majątkowych od osób do tego zobowiązanych,

15)   nadzór i koordynacja zadań Powiatu związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów,

16)   inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

  V. Wymagane dokumenty:

 

1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony                    ( https://bip.powiatwolowski.pl)

3)      Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)                             ( https://bip.powiatwolowski.pl

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
- wymagane wykształcenie,

- wymagany staż pracy  (kserokopie świadectw pracy),  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy,

- inne, odbycie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych,

- certyfikaty  potwierdzające znajomość języka obcego jak w pkt 9 wymagań niezbędnych,

5)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.


  VI. Inne informacje:

1)      Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem    „Nabór na stanowisko Sekretarza powiatu” w terminie do dnia  24.12.2018 r. do godz.  9.00

(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.


                                                                                                                Starosta
                                                                                                       /-/  Janusz Dziarski


Powiadom znajomego