W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Główny Księgowy w Referacie Budżetu Edukacji w Wydziale Finansów i Budżetu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Wołowie informuje, że nabór trwał do 25.02.2019 r. i pozostał nierozstrzygnięty, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Główny Księgowy w Referacie Budżetu Edukacji w Wydziale Finansów i Budżetu
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro) - Kancelaria
Status rozstrzygnięte

OSO.210.1.2019                                                                                              Wołów, dnia 2019-02-13

 
Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  kierownicze stanowisko urzędnicze:
Główny Księgowy w Referacie Budżetu Edukacji w Wydziale Finansów i Budżetu
(nazwa stanowiska pracy)

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6%


I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym  powyżej  czterech  godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
  2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.
  3. Praca na I piętrze w budynku oficyny, budynek oficyny nieprzystosowany dla potrzeb  osób  niepełnosprawnych.

 II. Wymagania niezbędne na stanowisko:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo przeciwko mieniu,  przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w  zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.
 6. Znajomość przepisów ustawy o finansach  publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Karta Nauczyciela i Prawo  oświatowe, ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)
 7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Spełnienie jednego  z poniższych warunków:

1)   ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.

2)   ukończona średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.

3)   wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

4)   posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

III.  Wymagania  dodatkowe na stanowisko:

 1. Sumienność i zaangażowanie.
 2. Dobra organizacja pracy własnej  i umiejętność kierowania zespołem.
 3. Odporność na stres.
 4. Komunikatywność, kreatywność

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

  1. Zadania główne

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych:

1)      Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie;

2)      Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie;

3)      Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  w Wołowie;

4)      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie;

5)      Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie;

6)      Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu;

7)      Liceum Ogólnokształcącego  im. J.M Ossolińskiego w Brzegu Dolnym;

8)      Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym;

9)      Zespołu  Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. 

 1. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek, o których mowa w pkt. 1.
 2. Dokonywanie wstępnej kontroli:

          1)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

           2) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Ostateczne zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty, podpisywanie przelewów i czeków.
 2. Nadzorowanie wykonania planów finansowych  jednostek oświatowych .
 3. Przygotowanie wniosków o zmiany w planach  finansowych realizowanych przez jednostki oświatowe.
 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych jednostek, o których mowa w pkt. 1.
 5. Comiesięczne rozliczanie VAT, sporządzanie i podpisywanie deklaracji cząstkowej poszczególnych jednostek,  o których mowa w pkt. 1.
 6. Przygotowywanie projektów budżetu jednostek, o których mowa w pkt 1. we współpracy z dyrektorami jednostek oraz kierownikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.  
 7. Przygotowanie projektów zarządzeń, instrukcji  itp. dotyczących gospodarki finansowej jednostek, o których mowa w pkt. 1.
 8. Nadzorowanie wykonywania obowiązków pracowników zatrudnionych w Referacie Budżetu Edukacji.
 9. Ustalanie w porozumieniu ze Skarbnikiem Powiatu   zadań i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w Referacie Budżetu Edukacji.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę i Skarbnika Powiatu.

   2. Zadania okresowe

 1. sporządzanie sprawozdań statystycznych, informacji na potrzeby  planowania budżetu   Powiatu, informacji dla Zarządu Powiatu i Rady Powiatu

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym  podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się  o pracę ( https://bip.powiatwolowski.pl
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw   pracy,  a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o   zatrudnieniu),  ewentualnie      inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub  skarbowe umyślne.
 7. Oświadczenie o niekaralności  prawomocnym wyrokiem sądu  za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

      1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione  indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Wydziale FB” w terminie do dnia  25.02.2019 r.  do godz.  10.00   (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.


                                                                                                              Starosta
                                                                                                    /-/  Janusz Dziarski


Powiadom znajomego