W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Na podstawie art.32 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2019, poz. 511) oraz art. 63 ust.1 i ust.10 i ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2018 poz. 996 ze zm.), Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:
Powierza się Pani Ewie Alicji Budzińskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. Uchwała w Załączeniu poniżej.
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
Miejsce pracy Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 10, 56 - 100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5 /skrzynka Epuap/ korespondecyjne
Status rozstrzygnięteO G Ł O S Z E N I E
 
z dnia 15.05.2019 r.
 
Zarząd Powiatu Wołowskiego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
 
Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, 56-100 Wołów, ulica Inwalidów Wojennych 10, dla którego  organem prowadzącym jest Powiat Wołowski

 

Zasady i wymagania konkursu:

 

Do konkursu może przystąpić osoba:

1.      będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie
następujące wymagania:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, 

2)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)      uzyskała:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7)      nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967
z późn. ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego,

10)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),

11)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2018, poz. 931z późn. zm.) 


2.      niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:  

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)      spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt. 2,5,6,8,10 i 11 ogłoszenia


Oferty osób przystępujących do konkursu (zarówno nauczycieli, jak i osób niebędących nauczycielami) powinny zawierać:

 1. uzasadnienie      przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 2. życiorys      z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację      o:

a)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

b)      stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)      datę i miejsce urodzenia,

c)      obywatelstwo,

d)     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających      posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających      posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów      wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu  zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego      znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie o języku polskim – w      przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o      braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku      kierowniczym,
 5. oświadczenia,  że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane      z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenia,  że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo      lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenia,  że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o      dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści  tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186z późn. zm.) – dotyczy      kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia      1972 r.,
 9. poświadczonej  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia      nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczonej  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny      dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa      w art. 76 ust.1 ustawy - Karta Nauczyciela lub w art. 276 ust. 1 ustawy -      Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku nauczyciela i      nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenia,  że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
       z pełni praw publicznych.

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.


Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, 56-100 Wołów, ulica Inwalidów Wojennych 10”.

 1. Ofert należy składać do w terminie do dnia 29.05.2019 r. do godziny 15.45. W przypadku przesyłki decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty składane w formie papierowej z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu  i adresem milowym:

a)      przesłane na adres:


Starostwo Powiatowe w Wołowie

Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów


b)      złożone osobiście w pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu, tj. od godziny 7.45 do godziny 15.45.

 1. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty składane w formie elektronicznej należy przekazać na skrytkę ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESP

 

Sposób powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu  przeprowadzania postępowania konkursowego

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego.
 2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w terminie i miejscu ustalonym przez przewodniczącego komisji konkursowej, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, o czym kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w postaci papierowej.

Załączniki

Powiadom znajomego