W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Katarzyna Włodarczyk spełniła wszystkie wymogi formalne ogłoszonego naboru. Posiada wyższe wykształcenie II stopnia na kierunku administracja, jak też staż pracy zarówno w administracji rządowej jak i w samorządzie powiatowym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych od kandydatów na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.4.2019                                                                                              Wołów, dnia 2019-06-07


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami

                                                          (nazwa stanowiska pracy)

 

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze

 ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym                                        i sztucznym oświetleniu.

  2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

         II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: preferowane  prawo lub administracja,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane  z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. dobra znajomość aktów prawnych, w tym: Konstytucji RP, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
 8. znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office)
 9. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko

 1. udokumentowany co najmniej 1 roczny okres pracy w samorządzie, lub w administracji rządowej,
 1. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 2. samodzielność, obowiązkowość, odporność na stres,

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1.     Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa  oraz Powiatu:

   1)      prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa  oraz Powiatu w systemie numerycznym i utrzymywanie go w stanie aktualności,

   2)      prowadzenie rejestru Krajowego Zasobu Nieruchomości,

   3)      przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia do właściwych organów o wydanie stosowych orzeczeń pozwalających na wpis do ksiąg wieczystych,

  4)      opracowywanie i udzielanie informacji z zakresu prawa do nieruchomości oraz ujawniania praw w księgach wieczystych,

  5)      przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,

  6)      przygotowywanie  sprawozdań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu,

  7)      prowadzenie czynności związanych z podjęciem procedury dotyczącej zbycia nieruchomości lub ustanowienia: prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku obligacyjnego na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

  8)      Aktualizowanie stawek procentowych i opłat rocznych z tytułu  użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,

  9)      przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do przekazania nieruchomości na cele szczególne  
  2.     Prowadzenie spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym:

  1)      orzekanie o nadaniu gospodarstwa,

  2)      poświadczenie nabycia prawa własności w formie aktu nadania,

  3)      orzekanie o ustaleniu ceny i określeniu granic nadanego gospodarstwa,

  4)      orzekanie o nadaniu nieruchomości dzierżawcom i ustaleniu cen nabycia, oraz o nabyciu z innych tytułów niż dzierżawa.      
  3.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwrotu działek gruntu w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu.
  4.     Sporządzanie i składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego w celu ujawnienia w księgach wieczystych wydawanych decyzji oraz prawa własności i innych praw Skarbu Państwa i Powiatu.                5.       Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 6.      Prowadzenie  spraw związanych  z ustalaniem odszkodowań  za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.
 7.      Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w zakresie:

  1)      wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

  2)      uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,

  3)      kontrolowania wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz nałożonych obowiązków,

  4)      realizacja sprawozdań z zakresu ochrony gruntów rolnych.
8.        Prowadzenie spraw  związanych z wywłaszczaniem nieruchomości w zakresie:

  1)      wywłaszczania  nieruchomości,

  2)      zwrotu  wywłaszczonych nieruchomości,

  3)      zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń na nieruchomości,

  4)      czasowego  zajęcia nieruchomości.
 9.       Prowadzenie spraw związanych z przejęciem majątku przez Skarb Państwa w trybie art. 25e ust. 1 i 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w trybie art. 9 ust. 2a-2j ustawy z dnia  20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające  ustawę o Krajowym Rejestrze  Sądowym.


  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony  własnoręcznym podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnione oświadczenia według  wzoru, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)( https://bip.powiatwolowski.pl
 4. Kserokopie dokumentów   potwierdzających

 – wymagane wykształcenie, 

- 1 roczny okres pracy  (kserokopie świadectw pracy, lub w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.

 1. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GN” w terminie do dnia 18.06.2019  r.  do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                          Starosta
                                                                                                      /-/ Janusz Dziarski

Powiadom znajomego