W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Ewelina Lach spełniła wszystkie wymogi niezbędne ogłoszonego naboru. Posiada wyższe wykształcenie II stopnia na kierunku finanse i bankowość i wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji, uzyskując najwyższą liczbę punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym.


Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.5.2019                                                                                                                           Wołów, dnia 2019-07-03


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji
(nazwa stanowiska pracy)

 

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy  w budynku oficyny.


  II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: preferowane  ekonomiczne, zarządzanie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. dobra znajomość aktów prawnych, w tym ustaw:  Karta nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie powiatowym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
 8. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość systemów VULCAN FINANSE   
 9. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko:

 1. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 2. samodzielność, dokładność, obowiązkowość,
 3. umiejętności analityczne,
 4. mile widziana znajomość programów służących do elektronicznego obiegu dokumentów.

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych w szczególności:

1)             Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym,

2)             Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,

3)             Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,

4)             Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie,

5)             Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,

6)             Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu,

7)             Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie,

8)             Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.   

a)            prowadzenie księgi głównej /ewidencja syntetyczna/ i ksiąg pomocniczych /ewidencja analityczna/ przy użyciu komputera zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont, w zakresie jednostek, o których mowa w pkt. 1

b)             dokonywanie miesięcznych uzgodnień kont ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną, w zakresie jednostek obsługiwanych,

c)             dokonywanie na koniec każdego miesiąca wydruków dziennika oraz zestawień obrotów i sald kont syntetycznych, wydruków zestawienia i sald kont analitycznych w terminach zgodnie z polityką rachunkowości,          

d)            prowadzenie ksiąg pomocniczych  oraz ich rozliczanie w szczególności rozrachunków z podatnikami    

         2. Przygotowanie i księgowanie dowodów księgowych - dochody/ wydatki:  w zakresie

jednostek, o których mowa w pkt. 1,

a)            sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym,

b)            dekretowanie dowodów księgowych,

c)             numerowanie dowodów w kolejności chronologicznej,

d)            zaksięgowanie dowodów księgowych,

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z obowiązkiem niezwłocznego informowania Skarbnika Powiatu lub Głównego Księgowego Referatu o wystąpieniu nieprawidłowości w tej dziedzinie.

4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych zgodny z obowiązującymi przepisami.

5. Przygotowywanie cząstkowych deklaracji podatkowych VAT.

6. Uzgadnianie sald analitycznych z ewidencją w systemie księgowym.

7. Windykacja należności  w zakresie  jednostek obsługiwanych.

8. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji wytworzonej do Archiwum.

9. Obsługa programu bankowego Internet Banking w zakresie dokonywanych płatności.    

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnione oświadczenia według  wzoru, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę) ( https://bip.powiatwolowski.pl
 4. Kserokopie dokumentów  potwierdzających:

 – wymagane wykształcenie, 

- inne odbycie szkoleń, kursów itp

 1. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale FB” w terminie do dnia 15.07.2019  r. do godz.  15.45   (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.     Starosta
    /-/ Janusz Dziarski


Powiadom znajomego