W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Aneta Kwiatkowska spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe ogłoszonego naboru. Posiada wyższe wykształcenie II stopnia i wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych uzyskując najwyższą liczbę punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.7.2019                                                                                      Wołów, dnia 2019-07-23


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

                                                            (nazwa stanowiska pracy)

 

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na I piętrze budynku  wyposażonego w windę.


  II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. nieposzlakowana opinia,   

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane  z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

7. dobra znajomość aktów prawnych: ustawy Karta Nauczyciela,   ustawy Prawo oświatowe, ustawy O systemie oświaty,

8. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość systemów VULCAN  

9. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

  III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko:

 1. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne,
 2. odporność na stres,
 3. mile widziana znajomość programów służących do elektronicznego obiegu dokumentów,
 4. posiadanie minimum 6 miesięcznego doświadczenia w pracy w jednostkach samorządowych będzie dodatkowym atutem.

     IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1. Przekazywanie danych dziedzinowych do bazy danych SIO.
 2. Pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO lub danych osobowych ze zbioru PESEL.
 3. Współpraca przy przygotowywaniu postępowań dot. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 4. Przygotowywanie wniosków o nagrody, odznaczenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 5. Przygotowanie analizy i oceny wniosków o dofinansowanie do opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli pod względem formalnym i merytorycznym.
 6. Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendiów Rady Powiatu Wołowskiego.
 7. Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 8. Przygotowywanie skierowań dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków.
 9. Przygotowywanie projektów porozumień z dyrektorami szkół w zakresie organizacji nauczania indywidualnego.
 10. Współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i spraw społecznych.
 11. Uzgadnianie ze związkami zawodowymi spraw dotyczących nauczycieli.
 12. Współpraca przy przeprowadzenie procedury związanej z oceną pracy dyrektorów.
 13. Współpraca przy przeprowadzaniu procedury powierzania stanowisk dyrektorów szkół/placówek oraz odwoływania z tych stanowisk.
 14. Opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat.
 15. Współpraca przy sprawozdawczości okresowej i rocznej z realizacji zadań Wydziału.
 16. Współpraca przy przyznawaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń, fundacji  oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
 17.  Współpraca przy przygotowywaniu projektów uchwał w sprawach objętych zakresem działania Wydziału.
 18. Współpraca przy  przygotowywaniu projektów/programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 19. Wykonywanie innych zadań związanych z zakresem pracy Wydziału na polecenie Kierownika, Starosty lub Wicestarosty.

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony   własnoręcznym podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby   ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnione oświadczenia według    wzoru, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)( https://bip.powiatwolowski.pl
 4. Kserokopie dokumentów   potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie,

                -  kserokopie świadectw pracy  lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie pkt III ust.4       wymagań dodatkowych,

                - inne odbycie szkoleń, kursów itp.

 1. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01

2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

4  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem   „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale ES” w terminie do dnia 05.08.2019  r   do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                                   Starosta
                                                                                                             /-/  Janusz Dziarski

Powiadom znajomego