W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Katarzyna Urbanowicz spełniła wszystkie wymogi niezbędne i w wysokim stopniu wymagania dodatkowe ogłoszonego naboru. Posiada wyższe wykształcenie II stopnia w zakresie finansów i bankowości. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku podinspektora w ww. Wydziale. Ponadto posiada doświadczenie w administracji rządowej i jednostce samorządu terytorialnego.
27.09.2019 r.
z up. Starosty
/-/ Jarosław Iskra
Wicestarosta

Szczegóły
Stanowisko podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.9.2019                                                                                            Wołów, dnia 2019-07-30


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Finansów i Budżetu
 w Referacie Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej
(nazwa stanowiska pracy)

         W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

 I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy  w budynku oficyny.

    II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: preferowane  ekonomiczne, zarządzanie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. dobra znajomość aktów prawnych, w tym ustaw:  ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie powiatowym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej   
 8. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość systemów VULCAN FINANSE   
 9. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko:

 1. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 2. umiejętności analityczne,
 3. mile widziana znajomość programów służących do elektronicznego obiegu dokumentów.

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych jednostek budżetowych 

1)     Powiatowego Ośrodka  Wsparcia  ŚDS w Wołowie,

2)     Placówki Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie,

3)     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołowie,

 w szczególności :

 a)  prowadzenie księgi głównej /ewidencja syntetyczna/ i ksiąg pomocniczych /ewidencja   analityczna/ przy użyciu komputera zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont, w zakresie jednostek, o których mowa w pkt. 1

b) dokonywanie miesięcznych uzgodnień kont ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną, w zakresie jednostek obsługiwanych,

c) dokonywanie na koniec każdego miesiąca wydruków dziennika oraz zestawień obrotów i sald kont syntetycznych, wydruków zestawienia i sald kont analitycznych w terminach zgodnie z polityką rachunkowości,          

d) prowadzenie ksiąg pomocniczych  oraz ich rozliczanie w szczególności rozrachunków z podatnikami    

 2. Przygotowanie i księgowanie dowodów księgowych - dochody/ wydatki:  w zakresie

jednostek, o których mowa w pkt. 1,

1)     sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym,

2)     dekretowanie dowodów księgowych,

3)     numerowanie dowodów w kolejności chronologicznej,

4)     zaksięgowanie dowodów księgowych,

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z obowiązkiem niezwłocznego informowania Skarbnika Powiatu lub Głównego Księgowego Referatu o wystąpieniu nieprawidłowości w tej dziedzinie.

 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Przygotowywanie cząstkowych deklaracji podatkowych VAT.

 6. Uzgadnianie sald analitycznych z ewidencją w systemie księgowym.

 7. Windykacja należności  w zakresie  jednostek obsługiwanych.

  8. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji wytworzonej do Archiwum.

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym  podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnione oświadczenia według wzoru, do pobrania      ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla      ubiegających się o pracę) ( https://bip.powiatwolowski.pl
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:

 – wymagane wykształcenie, 

- inne odbycie szkoleń, kursów itp.

 1. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do   zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie dalszego postepowania rekrutacyjnego.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale FB w Referacie BJPS” w terminie do dnia 09.08..2019  r.  do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

      Starosta
                                                                                                             /-/  Janusz Dziarski
 

Powiadom znajomego