W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Margareta Jarczewska spełnia wszystkie wymogi stawiane osobie na stanowisku Kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa. Posiada wyższe architektoniczne wykształcenie i wymagane uprawnienia budowlane. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku kierownika Wydziału.

17.09.2019 r.

Z up. Starosty
/-/ Jarosław Iskra
Wicestarosta Wołowski
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.8.2019                                                                                                  Wołów, dnia 2019-08-06


Starostwo Powiatowe w Wołowie  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
 
Starosta Wołowski ogłasza nabór na jedno kierownicze  stanowisko urzędnicze:
Kierownik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 (nazwa stanowiska pracy)

 

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu.  
 2.  Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo lub architektura,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. posiadanie   minimum 5  letniego stażu  pracy, do stażu  pracy wlicza  się   również  wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze  zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez okres co najmniej 3 lat,
 8. posiadanie uprawnień zawodowych do projektowania bez ograniczeń lub kierowania budową/  robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 9. dobra znajomość aktów prawnych:

1)      ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych,

2)      Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

3)      ustawy o samorządzie powiatowym,

     10. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko

 1. mile widziana znajomość programów systemu elektronicznego obiegu dokumentów,                   
 2. umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 

 1. Kierowanie Wydziałem  i wykonywanie zadań określonych przepisami prawa budowlanego należące do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej, a w szczególności nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, tj:

1)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:

a)      wydawania pozwoleń na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

b)      zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku planowanych istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,

c)      wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę,

d)     przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

e)      zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

f)       wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych prac przygotowawczych lub robót budowlanych,

g)      zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,

h)      sprzeciwu na zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

i)        zezwolenia na rozbiórkę budynków i budowli;

       2. przyjmowanie zgłoszeń:

a)    na budowę lub wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

b)   na rozbiórkę budynków i budowli,

c)    na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

       3. prowadzenie rejestrów:

a)    wniosków o pozwolenie na budowę,

b)   decyzji o pozwoleniu na budowę,

c)    zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

d)   wniosków i wydanych decyzji realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

e)    wydanych dzienników budowy;

      4. wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych przez wydział ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu wydziału;

      5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę;

      6. prowadzenie egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym – obowiązku wynikającego z decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o stosowne przepisy ustawy - Prawo budowlane.

      7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę i Wicestarostę.

 

 V. Wymagane dokumenty:

 

1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)

3)      Wypełnione oświadczenia według wzoru, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)                            ( https://bip.powiatwolowski.pl

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
1)  wymagane wykształcenie,

2)  wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, lub w przypadku trwającego zatrudnienia zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu),

3) kserokopie wymaganych uprawnień zawodowych,

4) inne np. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

5)      Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.


  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie dalszego postępowania.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko Kierownika UA” w terminie do dnia 19.08.08.2019  r.  do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.


                                                                                                                                                            Starosta

  /-/ Janusz Dziarski

Powiadom znajomego