W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

podiinspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Marta Drabik spełniła wszystkie wymagania niezbędne i w wysokim stopniu wymagania dodatkowe ogłoszonego naboru. Posiada wyższe wykształcenie II stopnia i staż pracy w administracji samorządowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o w/w stanowisko, co daje gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych zadań.

Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko podinspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.2.2020                                                                                          Wołów, dnia 2020-01-24


Starosta Wołowski
ogłasza nabór na stanowisko  urzędnicze
 w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

podinspektor w  Biurze Rady i Zarządu Powiatu

        (nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu.  
 2.  Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane  z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. dobra znajomość aktów prawnych:

1)      ustawy o samorządzie powiatowym,

2)      ustawy o pracownikach samorządowych,

3)      rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

4)      Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie,

5)      Statutu Powiatu Wołowskiego,

8. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko

 1. preferowane osoby ze stażem w administracji publicznej,
 2. mile widziana znajomość programów: systemu elektronicznego obiegu dokumentów  El-DOK, Edytora Aktów Prawnych Legislator,
 3. umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 4. odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1. obsługa techniczna, biurowa i organizacyjna posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu                                                            i Komisji stałych,
 2.  dokumentowanie współdziałania Rady Powiatu, Zarządu Powiatu  z instytucjami, związkami, organizacjami i urzędami,
 3.  sporządzanie protokołów z obrad Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji,
 4. koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych,
 5. organizowanie przyjęć obywateli przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wołowskiego  w sprawach skarg i wniosków,
 6.  organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu,  
 7.  prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, czuwanie nad ich terminowym rozpatrywaniem i przygotowywaniem odpowiedzi,
 8. udostępnianie dokumentów  wynikających z  wykonywania zadań publicznych przez organy Powiatu, na zasadach określonych w Statucie Powiatu,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę, Przewodniczącego Rady Powiatu.

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym   podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się      o zatrudnienie do pobrania ze strony                          ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych      osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w      zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)                                     ( https://bip.powiatwolowski.pl      ) 
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw  pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do      czynności prawnych.
 6. Oświadczenie  kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub  skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z  siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):  e-mail: jn4consulting@gmail.com,  tel.: +48 511 379 176
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres  wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych      rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu  działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty  upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych   (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko podinspektora w BRZ” w terminie do dnia 04.02.2020 r. do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.

                                                                                                   Starosta

                                                                                           /-/ Janusz Dziarski


Powiadom znajomego