W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

nabór na stanowisko urzędnicze

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Wołowie informuje, że na ogłoszony drugi nabór na w/w stanowisko urzędnicze, który zakończył się 18.02.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta i nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.1.2020                                                                                           Wołów, dnia 2020-02-07


Starosta Wołowski
ogłasza nabór na stanowisko  urzędnicze
 w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2,
56-100 Wołów
podinspektor w Wydziale  Geodezji i Kartografii
        (nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze

 ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym                                         i sztucznym oświetleniu.

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy  na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

  II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunku  geodezja i kartografia,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. dobra znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o samorządzie powiatowym,
 8. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
 9.  III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko
 10. mile widziany  co najmniej 6 miesięczny okres pracy, stażu w samorządzie, lub  w administracji rządowej w służbie geodezyjnej,
 1. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 2. uprawnienia  zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
 3. ukończone studia podyplomowe w zakresie  systemów informacji o terenie ( GIS, SIT),
 4. znajomość oprogramowania TurboEWID, C-Geo,
 5. znajomość technologii  geodezyjno-informatycznych i biegłe posługiwanie się urządzeniami      informatycznymi.

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie numerycznych baz danych BDOT500 i GESUT na obszarze jednostek ewidencyjnych :
 • Wołów – obszar wiejski
  • Wołów  - miasto
  • Brzeg Dolny – obszar wiejski
  • Brzeg Dolny – miasto ( z wyłączeniem obszaru PCC Rokita)
 1. Prowadzenie hybrydowej mapy zasadniczej ( raster mapy analogowej + opracowania numeryczne) :
 • Wołów – obszar wiejski
 • Wołów  - miasto
 • Brzeg Dolny – obszar wiejski
 • Brzeg Dolny – miasto  ( z wyłączeniem obszaru PCC Rokita)
 1. ewidencjonowanie, przetwarzanie i  przechowywanie zbiorów danych i materiałów przyjętych do państwowego zasobu      geodezyjnego i kartograficznego,

       powyższe zadania  są wykonywane przy użyciu oprogramowania TurboEWID i WebEWID

 1. udzielanie informacji na temat państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. wykonywanie innych czynności na polecenie  bezpośredniego przełożonego.

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych  osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w  zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( https://bip.powiatwolowski.pl      ) 
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie,  odbyty      staż,  pracę (kserokopie świadectw pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, posiadanie uprawnień  zawodowych, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych.
 6. Oświadczenie  kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub  skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z  siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi      osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):  e-mail: iod@powiatwolowski.pl tel.: +48 511 379 176
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych      rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty  upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych  osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które  zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych     (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w      procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK” w terminie do dnia 18.02.2020 r.  do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.

                                                                                                           Starosta
                                                                                                      /-/ Janusz Dziarski


Powiadom znajomego