W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

kierownik Wydziału Edukacji,Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Katarzyna Fęglerska spełnia wszystkie wymogi niezbędne i w wysokim stopniu wymagania dodatkowe stawiane osobie na stanowisku Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Posiada wyższe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku kierownika Wydziału.

Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko kierownik Wydziału Edukacji,Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.3.2020                                                                                         Wołów, dnia 2020-07-02


Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na jedno  kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury,
 Sportu i Spraw Społecznych 
(nazwa stanowiska pracy)

             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w  czerwcu 2020 r. jest wyższy niż  6%. 

I  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

2. Zatrudnienie od 01 września 2020 r.
3. Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.

II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. udokumentowany staż pracy min. 5 lat, w tym min. 3 lata w jednostce systemu oświaty lub organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo –wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny   lub wykonywanie przez co najmniej 3 lat działalności gospodarczej o charakterze  edukacyjno –oświatowym,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. nieposzlakowana opinia,   
 8. znajomość odpowiednich aktów prawnych  związanych z oświatą i funduszami UE, w tym: ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U.2019 r. poz. 2215),  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020 r., poz.  910),  ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U.2019 r., poz. 1481), ustawy z dnia  5 czerwca 1998      r.  o samorządzie powiatowym (t.j:  Dz. U. 2020. poz 920), ustawy z dnia  27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych  (t.j.: Dz.U.2020 r., poz. 17)
 9. znajomość  obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office, SL2014),
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

III.   Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące    dodatkowe wymagania:

 1. doświadczenie w pracy w samorządzie i posiadanie dodatkowego wykształcenia (kursy, studia podyplomowe) w zakresie edukacji i/lub zarządzania funduszami UE,
 2. doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskie, w tym m.in. w systemie SL2014
 3. umiejętność organizacji pracy własnej  i w zespole,
 4. umiejętności analityczne,
 5. odporność na stres.

IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1. Nadzorowanie pracy Wydziału, określanie i wdrażanie odpowiedniej struktury organizacyjnej      Wydziału.
 2. Zapewnienie właściwej  i terminowej realizacji zadań wynikających z § 32 Regulaminu      Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie  i § 37 Regulaminu Organizacyjnego      zakresu zadań Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w      szczególności:
 3. Przygotowywanie      projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach należących do      kompetencji  Wydziału.
 4. Nadzór nad  wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,      dokonywanie oceny i występowanie z wnioskami w ich sprawie  nagrody, kary,  awanse,  przygotowywanie dokumentów   do naboru na stanowiska urzędnicze.
 5.  Współpraca i współdziałanie z Kuratorem  Oświaty oraz z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania  powiatowych jednostek oświatowych oraz realizowanie zaleceń kuratora      oświaty wynikających z czynności nadzoru pedagogicznego.
 6.  Opracowywanie planu sieci publicznych   szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem   szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu      wołowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 7. Przeprowadzanie   procedury związanej z połączeniem szkół różnych typów w zespół względnie      wyłączeniem szkół z zespołu bądź likwidacją zespołu.
 8. Współdziałanie  z dyrektorami szkół w zakresie ustalania  zawodów.
 9. Koordynacja spraw   związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oświatowych      przygotowywanych przez Referat Budżetu Edukacji
 10. Analizowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych  przez Powiat Wołowski.
 11. Sporządzanie  projektu budżetu powiatu w części   dotyczącej wydatków na edukację, kulturę i sport.
 12. Dokonywanie oceny  pracy jednostek realizujących zadania powiatu z zakresu pomocy      społecznej.  Przygotowanie wniosków  o przyznanie nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek.  
 13. Przygotowanie   procedury powierzania stanowisk dyrektorów i w miarę potrzeby stanowisk      wicedyrektorów  szkół i placówek  oraz odwoływania z tych stanowisk.
 14. Koordynacja działań  związanych z programami unijnymi i funduszami strukturalnymi w sektorze edukacji, spraw społecznych, kultury fizycznej i sportu.
 15. Współpraca z  organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i spraw społecznych.
 16. Rozliczanie dotacji   dla  szkół niepublicznych o  uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez inny organ.
 17. Prowadzenie sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej.
 18. Przygotowanie  informacji i przedstawienie poprzez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu corocznej informacji  o stanie   realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów.
 19. Przeprowadzenie  procedury przyznawania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.
 20. Przeprowadzenie  procedury nadawania stopnia awansu  zawodowego nauczyciela mianowanego łączenie z prowadzeniem rejestru wydanych zaświadczeń.
 21. Współpraca ze Związkami Zawodowymi w zakresie wynagrodzeń nauczycieli.
 22. Zapewnienie  organizacji i funkcjonowania powiatowej biblioteki publicznej.
 23. Prowadzenie postępowań   w sprawach kierowania nieletnich do odpowiednich ośrodków i skierowań  do odpowiedniej formy kształcenia, osób posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym  podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się      o zatrudnienie do pobrania ze strony                          ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych,      do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca,      dokumenty dla ubiegających się o pracę)                                     ( https://bip.powiatwolowski.pl      ) 
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw pracy),  ewentualnie  inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do   czynności prawnych.
 6. Oświadczenie  kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem      sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub  skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

 1. Osoby spełniające warunki formalne określone w  ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie  rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. W przypadku osób podejmujących  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym  stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony      (6miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą      kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego      zatrudnienia pracownika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem      Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie      reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów,      Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W      sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z      Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl
 3. Pani/Pana      dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w      ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana      dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu      przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji      kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w      sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami      Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych      umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma      Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą      poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek  podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z  wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika ES” w terminie do dnia 13.07.2020 r. do godz.  15.45 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.                                             
                                                                                                              Starosta
                                                                                                     /-/   Janusz Dziarski


Powiadom znajomego