W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Wołowie informuje, że na ogłoszenie o naborze na w/w stanowisko aplikację złożył jeden kandydat, który nie spełnił wymogów formalnych ogłoszonego naboru.

Wołów, dnia 24.08.2020
Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19
Status rozstrzygnięte

OSO.210.4.2020                                                                                         Wołów, dnia 2020-08-05


Starosta Wołowski
ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze referent w Wydziale Finansów i Budżetu                               w Referacie Budżetu Edukacji
 w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

referent w   Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji

        (nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu.  
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na parterze w budynku oficyny.

 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie średnie ekonomiczne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane   z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. znajomość zagadnień   z zakresu wymaganego na w/w stanowisku, a w szczególności przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie powiatowym oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, przychodów                                 i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.,
 8.  minimum 2 letni staż pracy w tym minimum pół roku doświadczenia w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
 9. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko

 1. mile widziana znajomość programów: systemu elektronicznego obiegu dokumentów,                   
 2. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 3. umiejętności analityczne
 4. odpowiedzialność, komunikatywność.
 5. umiejętność obsługi komputera i mile widziana znajomość programu systemów VULCAN-Finanse.

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1.Prowadzenie księgowości i rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych w szczególności :

             1 )Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,

             2) Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie,

             3) Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie,

             4) Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym,

             5) Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu,

             6) Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie,

             7) Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,

             8) Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,

          a) prowadzenie księgi głównej (ewidencja syntetyczna) i ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) przy użyciu komputera zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont,

         b) dokonywanie miesięcznych uzgodnień kont ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną,   

         C) dokonywanie na koniec każdego miesiąca wydruków dziennika oraz zestawień obrotów i sald kont syntetycznych, wydruków zestawienia i sald kont analitycznych w terminach zgodnie z polityką rachunkowości,          

        d) prowadzenie ksiąg pomocniczych oraz ich rozliczanie, w szczególności rozrachunków z podatnikami.    

2. Przygotowanie i księgowanie dowodów księgowych - dochody/ wydatki:

1) sprawdzenie pod względem formalno - rachunkowym,

2) dekretowanie dowodów księgowych,

3) numerowanie dowodów w kolejności chronologicznej,

4) zaksięgowanie dowodów księgowych.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z obowiązkiem niezwłocznego informowania Skarbnika Powiatu lub Głównego Księgowego Referatu o wystąpieniu nieprawidłowości w tej dziedzinie.

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących prowadzonych spraw w  sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

5. Uzgadnianie sald analitycznych z ewidencją w systemie księgowym.

6. Windykacja należności 
7. Przygotowywanie i zdawanie akt do archiwum zakładowego,

8. Obsługa programu bankowego Internet Banking w zakresie dokonywanych płatności 

 

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym  podpisem i  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie do pobrania ze strony                          ( https://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych  osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w  zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)                                     ( https://bip.powiatwolowski.pl      ) 
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
   – wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie      świadectw pracy lub w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające  staż pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do   czynności prawnych.
 6. Oświadczenie   kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje

 1. Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie   rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. W przypadku osób podejmujących  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta  będzie na czas określony (6miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się      służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest      warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z  siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi  osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):  e-mail: , iod@powiatwolowski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez      okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres      wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych      rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu      działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty      upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na      mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do  państw trzecich.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które  zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych  (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w  procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale FB” w terminie do dnia 17.08.2020 r. do godz.  10.00    

(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.


                                                                                                        Starosta
                                                                                               /-/  Janusz  Dziarski                                


Powiadom znajomego