W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Referent w Wydziale Finansów i Budzetu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Anna Oraczewska spełniła wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru i w wysokim stopniu wymagania dodatkowe. Posiada wykształcenie średnie i niezbędny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o w/w stanowisko, uzyskując najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Referent w Wydziale Finansów i Budzetu
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

OSO.210.1.2021                                                                                                                                                                                   Wołów, dnia 2021-02-09

 

                                               Starosta Wołowski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze referenta w Wydziale   Finansów i Budżetu                             

 w Starostwie Powiatowym w Wołowie 


W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% 
   
I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.      Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu.  

2.       Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na parterze w budynku oficyny.
    

 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1.       obywatelstwo polskie, 

2.       wykształcenie średnie,

3.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4.       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5.       nieposzlakowana opinia,    

6.       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane  z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne, 

7.       znajomość zagadnień  z zakresu wymaganego na w/w stanowisku, a w szczególności przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie powiatowym oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych., 

8.        minimum 2 letni staż pracy w tym minimum pół roku doświadczenia w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,

9.       stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko 

1.       mile widziana znajomość programów: systemu elektronicznego obiegu dokumentów,                    

2.       umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,

3.       umiejętności analityczne,

4.       komunikatywność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

5.       umiejętność obsługi komputera i mile widziana znajomość programu systemów VULCAN-Finanse,

6.       znajomość programu EXCEL.

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych w szczególności

1)             Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie,

2)             Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie,

3)             Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie,  w tym:

a)           prowadzenie księgi głównej /ewidencja syntetyczna/ i ksiąg pomocniczych /ewidencja analityczna/ przy użyciu komputera zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont,

b)           dokonywanie miesięcznych uzgodnień kont ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną,    

c)            dokonywanie na koniec każdego miesiąca wydruków dziennika oraz zestawień obrotów i sald kont syntetycznych, wydruków zestawienia i sald kont analitycznych w terminach zgodnie z polityką rachunkowości,           

d)           prowadzenie ksiąg pomocniczych oraz ich rozliczanie, w szczególności rozrachunków z podatnikami.     

 2. Przygotowanie i księgowanie dowodów księgowych - dochody/ wydatki:

1)           sprawdzenie pod względem formalno - rachunkowym,

2)           dekretowanie dowodów księgowych,

3)           numerowanie dowodów w kolejności chronologicznej,

4)           zaksięgowanie dowodów księgowych,

5)           czynności wynikające z pkt 2  b wymagają pisemnej akceptacji głównego księgowego.

3.       Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem  finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z obowiązkiem niezwłocznego informowania Skarbnika Powiatu lub Głównego Księgowego Referatu o wystąpieniu nieprawidłowości w tej dziedzinie.

4.       Sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących prowadzonych spraw w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.  

5.       Sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników.

6.       Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.       Podejmowanie czynności zmierzających do zabezpieczenia zaległości i windykacja należności.

8.       Comiesięczne rozliczanie VAT i sporządzanie deklaracji cząstkowej dla jednostek oświatowych, o których mowa w pkt. 1 ust. 1 i 2.

9.       Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika Powiatu, Głównych Księgowych.

10.   Obsługa programu bankowego Internet Banking w zakresie przygotowania  dokumentu do płatności.    

11.   Przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego   

     V. Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem i  CV.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę) ( https://bip.powiatwolowski.pl )  
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw pracy lub w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające staż pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
8. Oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 

  VI. Inne informacje:

1. Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale FB” w terminie do dnia 19.02.2021 r. do godz.  15.45     
(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.

                                                                                             Starosta

                                                                                      /-/  Janusz Dziarski

Powiadom znajomego