W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Inspektor ds. kadrowych w Starostwie Powiatowym w Wołowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Marzanna Lesiak spełniła wszystkie wymagania niezbędne stawiane osobie na stanowisku inspektora. Posiada nieodzowne wykształcenie wyższe i doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o w/w stanowisko, uzyskując najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. kadrowych w Starostwie Powiatowym w Wołowie
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.5.2021                                                                                Wołów, dnia 08.04.2021 r.

 

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

 

ogłasza nabór na jedno wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. kadrowych w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołowie w Starostwie Powiatowym w Wołowie

 

   W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

  

I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.      Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

2.      Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na I piętrze budynku wyposażonego w windę.

II. Wymagania niezbędne na stanowisko:

 

1.      Wykształcenie wyższe i  minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych.

2.      Posiadanie obywatelstwa polskiego.

3.      Posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych.

4.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nieposzlakowana opinia.
6.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku.

Umiejętności zawodowe:

1.      Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na w/w stanowisku,       a w szczególności:

a)      ustawy o pracownikach samorządowych; 

b)      ustawy o samorządzie powiatowym;

c)      ustawy-Karta Nauczyciela;

d)     Kodeksu pracy;

e)      Ustawy o ochronie danych osobowych;

f)       Programu Kadry-VULCAN.

 

  III.  Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 

1.      Mile widziana znajomość programu elektronicznego obiegu dokumentów.

2.      Znajomość programu El-dok będzie dodatkowym atutem.

3.      Duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista.

4.      Umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.

5.      Nieposzlakowana opinia. 

6.      Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych.

 

 

  IV. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

 

1.    Prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych pracowników Starostwa oraz kierowników określonych jednostek organizacyjnych Powiatu. 

2.      Prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych dla jednostki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie na podstawie porozumienia.

3.      Prowadzenie akt osobowych i wszystkich spraw kadrowych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

4.      Przeprowadzanie procedury naboru na stanowiska urzędnicze               i kierownicze w Starostwie zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5.      Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie w zakresie zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych, staży i prac interwencyjnych.

6.      Prowadzenie archiwum zakładowego oraz archiwum akt osobowych.

7.      Kontrola dyscypliny pracy.

8.      Sporządzanie umów na przyznany pracownikowi ryczałt w związku z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych.

9.      Sporządzanie i rejestrowanie  wydanych przez odpowiednie organy upoważnień i pełnomocnictw.

10.  Prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk studenckich            i zawodowych w Starostwie.

11.  Kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne, okresowe          i kontrolne.

12.  Sporządzanie sprawozdań GUS dla Starostwa i jednostek obsługiwanych.

13.  Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa, sporządzanie umów na przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS.

14.  Przyjmowanie oświadczeń majątkowych od zobowiązanych pracowników oraz kierowników jednostek i dokonywanie ich analizy.

15.  Prowadzenie spraw dotyczących oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

16.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę, Wicestarostę       i Sekretarza.

 

  V. Wymagane dokumenty: 


1.      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.

2.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( https://bip.powiatwolowski.pl)

3.      Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę  ( https://bip.powiatwolowski.pl )  

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.

5.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych     i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

7.      Oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 

 

  VI. Inne informacje:

      1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej    z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe  w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w:         56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika                 z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. kadrowych w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia  19.04.2021 r. r.  do godz.  10.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego  w  Wołowie).

 

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.           nr 22.


Starosta

/-/ Janusz Dziarski

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie pdf, 1.42 MB

Powiadom znajomego