W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Pani Angelika Zdeb spełnia wszystkie wymogi stawiane osobie na stanowisku podinspektora. Posiada wyższe wykształcenie i doświadczenie w pracy w administracji samorządowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku. / Starosta Wołowski Maciej Nejman / Wołów, 10.05.2017r.Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.4.2017                                                                                         Wołów, dnia 2017-04-11


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza  nabór na jedno  wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego    
(nazwa stanowiska pracy)

             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w marcu  2017r.  jest niższy niż  6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.


 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy częściowo sztucznym oświetleniu.
 2. Praca na I piętrze

1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie wyższe,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

5)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)     nieposzlakowana opinia,    

7)     brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

8)     dobra znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresów działania archiwów zakładowych, przepisów i procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, znajomość Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie.

9)       biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office). Mile widziana znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów El-dok lub innego,

oraz Edytora Aktów Prawnych Legislator.

2. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1) minimum 6 miesięcy staż pracy, preferowane osoby ze stażem pracy na stanowisku związanym z obsługą administracyjną,

2) odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,

3) umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.

 

 3. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1. Organizacja i prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych Powiatu Wołowskiego.

2. Współpraca z brokerem obsługującym program ubezpieczeniowy Powiatu Wołowskiego oraz z osobami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia z poszczególnych jednostek organizacyjnych.

3. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Wydziału, umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa.

4. Udział w komisjach przetargowych i opracowywanie zgodnie z prawem zamówień publicznych dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla Starostwa w zakresie zaopatrywania urzędu w materiały techniczno-biurowe, materiały eksploatacyjne, środki czystości.

5. Przygotowywanie i realizacja umów związanych z:

- zaopatrzeniem Starostwa w materiały techniczno-biurowe, materiały eksploatacyjne,

- świadczeniem usług telekomunikacyjnych dla Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu (telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, tablety, Internet stacjonarny i Internet mobilny) z zachowaniem ścisłej współpracy z Referatem Informatyczno – Telekomunikacyjnym Starostwa w tym zakresie,

- usługą konserwacji i naprawy drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych.

6. Gospodarowanie materiałami biurowymi, sprzętem, środkami czystości niezbędnymi do pracy, przekazywanie ich na potrzeby pracowników, Wydziałów.

7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Wicestarostę i Starostę.

8. Pomoc w prowadzeniu Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego:

- wsparcie w archiwizacji dokumentów,

- współdziałanie z Archiwum Państwowym w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,

9. Przygotowywanie i  przekazywanie wytworzonych akt do Archiwum zakładowego.


 4. Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  cv.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  (https://bip.powiatwolowski.pl )

3)      Kserokopia dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.

4)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,   ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  wskazanym    stanowisku.

9)      Kserokopie  dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem    „ Nabór na stanowisko podinspektora w OSO” w terminie do dnia  21.04.2017r. do godz.  15.45  


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.                                                                                                                       Starosta Wołowski
                                                                                                                      /-/ Maciej Nejman

Powiadom znajomego