W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie unieważnienia
Uzasadnienie unieważnienia UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE: KIEROWNIK W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI W STAROSTWIE POWIATOWYM W WOŁOWIE


W związku z wykryciem błędów formalnych w ogłoszonym naborze nr OSO.210.9.2021 z dnia 19.07.2021 r. na stanowisko kierownika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami podjęto decyzję o jego unieważnieniu. Ponowne ogłoszenie o naborze zostanie umieszczone niezwłocznie z prawidłową treścią.
Wołów, dnia 20.07.2021 r.
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status unieważnione

OSO.210.9.2021                                                     Wołów, dnia 19.07.2021 r.

 
 
Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno wolne  stanowisko urzędnicze: kierownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wołowie
(nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

  

I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze. ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

2.Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na II piętrze budynku wyposażonego w windę.
 
II. Wymagania niezbędne na stanowisko:

1. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.

2. Obywatelstwo polskie.

3. Odporność na stres.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Sumienność i odpowiedzialność.

6. Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

10. dobra znajomość aktów prawnych, w tym: Konstytucji RP, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,

11. znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office).
 

III.  Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 

1. Umiejętność:

- zarządzania zespołem,
- organizacji pracy w zespole,
- podejmowania decyzji,
- szybkiego i precyzyjnego analizowania sytuacji,

2. Zaangażowanie i kreatywność.

3. Wysoka kultura osobista.

4. Samodzielność, obowiązkowość.

  IV. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

1. Realizacja zadań ujętych w § 16 i § 32 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa   Powiatowego w Wołowie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 115/392/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 09 lutego 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. 

2. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy Wydziału.

3. Nadzór nad wykonywaniem zadań Wydziału ujętych w § 40 Regulaminu Organizacyjnego t.j:

a) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu,

b) wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

c) ustalania odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne,

d) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

e) ochrony gruntów rolnych (wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej oraz uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy),

f) regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych,

g) zwrotu działek gruntu w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu,

h) udzielania informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości.

4. Ustalanie zakresów  czynności  pracownikom Wydziału, występowanie z wnioskiem o nagrody, kary, ocenianie pracowników, akceptowanie wniosków o urlopy,

5. Wykonywanie innych zadań z zakresu działalności Wydziału GN zleconych przez Starostę i Wicestarostę 
      

  V. Wymagane dokumenty: 
 
1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( https://bip.powiatwolowski.pl).

3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę  ( https://bip.powiatwolowski.pl ). 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

7. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 VI. Inne informacje:

1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione  indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej      z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe  w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego,            z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału                   w procedurze rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście                  (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem "Nabór na stanowisko kierownika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami        w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia  20.08.2021 r. do godz.  12.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego      w Wołowie).

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.

/-/ Janusz Dziarski  

 

Załączniki

Powiadom znajomego