W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Pani Antonina Majewska spełniła wymagania niezbędne ogłoszonego naboru i wymagania dodatkowe stawiane osobie na stanowisku kierownika. Posiada nieodzowne wykształcenie oraz staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o ww. stanowisko, uzyskując najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegóły
Stanowisko Kierownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.10.2021                                                    Wołów, dnia 20.07.2021 r.

 

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów ogłasza nabór na jedno wolne  stanowisko urzędnicze: kierownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wołowie
(nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .
  
I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na II piętrze budynku wyposażonego w windę.
      
II. Wymagania niezbędne na stanowisko:

1. Wykształcenie- wyższe preferowane prawo lub administracja.
2. Doświadczenie zawodowe- 5 letni staż pracy.
3. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Odporność na stres.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Sumienność i odpowiedzialność.
8. Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.
9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
10.  Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
12. Dobra znajomość aktów prawnych, w tym: Konstytucji RP, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
13. Znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office).
 

III.  Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 

1. Umiejętność:
- zarządzania zespołem,
- organizacji pracy w zespole,
- podejmowania decyzji,
- szybkiego i precyzyjnego analizowania sytuacji,
2. Zaangażowanie i kreatywność.
3. Wysoka kultura osobista.
4. Samodzielność, obowiązkowość.

IV. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

1. Realizacja zadań ujętych w § 16 i § 32 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa   Powiatowego w Wołowie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 115/392/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 09 lutego 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. 
2. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy Wydziału.
3. Nadzór nad wykonywaniem zadań Wydziału ujętych w § 40 Regulaminu Organizacyjnego t.j:
a) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu,
b) wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
c) ustalania odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne,
d) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
e) ochrony gruntów rolnych (wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej oraz uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy),
f) regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych,
g) zwrotu działek gruntu w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu,
h) udzielania informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości.
4. Ustalanie zakresów  czynności  pracownikom Wydziału, występowanie     z wnioskiem o nagrody, kary, ocenianie pracowników, akceptowanie wniosków o urlopy,
5. Wykonywanie innych zadań z zakresu działalności Wydziału GN zleconych przez Starostę i Wicestarostę 
     
V. Wymagane dokumenty: 
 
1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +CV.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl).
3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę ( https://bip.powiatwolowski.pl ). 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy, a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych          i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
7. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

VI. Inne informacje:

1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej    z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału                   w procedurze rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia  20.08.2021 r.  do godz. 12.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).
 

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie przy ul. pl. Piastowski 2 – I piętro obok pok.  nr 22.

/-/ Janusz Dziarski   

Załączniki

Powiadom znajomego