W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Pani Agnieszka Przeor-Nalepa spełniła wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru i wymagania dodatkowe stawiane osobie na stanowisku inspektora. Posiada nieodzowne wykształcenie oraz staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o ww. stanowisko, uzyskując najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.12.2021                                                                                                                                                                        Wołów, dnia 09.09.2021 r.

 

Starosta Wołowski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu
(nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

 

A. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY
1. Stanowisko –  inspektor 
2. Wydział – Finansów i Budżetu

B. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

Wymagania niezbędne:
1.Wykształcenie- wyższe.
2.Minimum 3 letni staż pracy.
3.Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
4.Komunikatywność, samodzielność, dokładność i terminowość 
w wykonywaniu zadań.
5.Obywatelstwo polskie.
6.Odporność na stres.
7.Nieposzlakowana opinia.
8.Sumienność i odpowiedzialność.
9.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
10.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11.Stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
12.Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera, znajomość programu EXEL.
13.Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na w/w stanowisku,
a w szczególności przepisów ustaw: Kodeks Pracy, Karta nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie powiatowym.
 
Wymagania dodatkowe na stanowisko:

 1.Mile widziane doświadczenie pracy w księgowości jednostek lub zakładów budżetowych.
2.Mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne.
3.Mile widziana znajomość programu systemów VULCAN- Płace.
4.Znajomość programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów będzie dodatkowym atutem.

C.    ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
 
1.Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy dla pracowników jednostek pomocy społecznej,  szkół i placówek oświatowych, Starostwa Powiatowego oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
2.Sporządzanie list wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych.
3.Sporządzanie wypłat diet radnych.
4.Naliczenie ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. 
5.Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków PO-WTS w Wołowie.
6.Sporządzanie  dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS.
7.Sporządzanie deklaracji podatkowych  PIT.
8.Sporządzanie sprawozdań do  GUS.
9.Sporządzanie  informacji i  deklaracji do PFRON.
10.Sporządzanie zaświadczeń  o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
11.Sporządzanie przelewów bankowych w zakresie prowadzonych spraw.
12.Przygotowywanie  i  przekazywanie akt do Archiwum zakładowego.
13.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego księgowego i Skarbnika.
 
WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
1. Sprzęt informatyczny: Komputer z  pełnym licencjonowanym  oprogramowaniem  dostarczonym  przez pracodawcę.
2.Oprogramowanie: pakiet MS Office, El-Dok, VULCAN, Płace Optivum.
3.Środki łączności: telefon stacjonarny,  fax, poczta elektroniczna.
4.Inne urządzenia: Kserokopiarka, bindownica, niszczarka.

FIZYCZNE WARUNKI PRACY
1.Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: praca przy komputerze powyżej 4 godzin, praca na I piętrze budynku oficyny.
2.Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb i dyspozycji przełożonego.

F. MOZLIWOŚĆ AWANSU I ROZWOJU PRZEZ  DANĄ  PRACĘ

1.Udział w szkoleniach ,  możliwość dofinansowania   dokształcania pracownika.

G. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1.List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem i  CV.
2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
3.Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę) ( https://bip.powiatwolowski.pl )  
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji (kserokopie świadectw pracy lub w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające staż pracy), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów itp.
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
8.Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 

H. INNE INFORMACJE:

1.Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione  indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2.W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  
z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie
w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6.Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika
z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
(w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie
pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)
z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Finansów
i Budżetu” w terminie do dnia 20.09.2021 r. do godz. 13.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).

 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.

/-/ Janusz Dziarski   

Powiadom znajomego