W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Wołowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja nie dokonała wyboru kandydata. Nabór pozostał nierozstrzygnięty z powodu braku wiedzy merytorycznej kandydata.

Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte
OSO.210.13.2021                                                    Wołów, dnia 15.09.2021 r.

Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor                w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 
w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich        i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
(nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .
  
I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu.  
2.Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na parterze.

II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie- wyższe, kierunek bezpieczeństwo narodowe lub administracyjne.
2.Posiadanie doświadczenia w pracy w jednostkach samorządowych- 6 miesięcy.
3.Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
4.Obywatelstwo polskie.
5.Odporność na stres.
6.Nieposzlakowana opinia.
7.Sumienność i odpowiedzialność.
8.Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B.
9.Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.
10.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
11.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12.Stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
13.Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na w/w stanowisku,            a  w szczególności  przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym,                o powszechnym obowiązku obrony RP, zarządzaniu kryzysowym oraz            o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko 

1.       Zaangażowanie i kreatywność.
2.       Wysoka kultura osobista.
3.       Samodzielność, obowiązkowość.
 
IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1.Organizowanie i przeprowadzenie Akcji Kurierskiej.
2.Planowanie, wykonywanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie podwyższania gotowości obronnej powiatu.
3.Koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie powiatu.
4.Analizy i sprawozdawczość dot. spraw obronnych i obrony cywilnej na terenie powiatu.
5.Ochrona ppoż w Starostwie.
6.Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.                                7.Wydawanie kart wędkarskich.
8.Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy oraz transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu.   

V. Wymagane dokumenty: 

1.List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem i  CV.
2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)
3.Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę) ( https://bip.powiatwolowski.pl).  
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw pracy lub w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające staż pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
8.Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 
VI. Inne informacje:

1. Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej    z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów          w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6.Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika              z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście                    (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego  w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)      z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich” w terminie do dnia 30.09.2021 r. do godz.  10.00     
(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).
 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.


/-/ Janusz Dziarski   
 

                                               

Powiadom znajomego