W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Wołowie informuje, że na ogłoszony nabór na ww. stanowisko urzędnicze, który zakończył się dnia 08.10.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku
z powyższym konkurs pozostał nierozstrzygnięty.
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.14.2021                                                   Wołów, dnia 22.09.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno wolne  stanowisko urzędnicze: kierownik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Wołowie
 (nazwa stanowiska pracy)
    W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .
 
I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze. ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na II piętrze budynku wyposażonego w windę.
     
II. Wymagania niezbędne na stanowisko:

1.Wykształcenie- wyższe preferowane prawo lub administracja.
2.Doświadczenie zawodowe- 5 letni staż pracy.
3.Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
4.Obywatelstwo polskie.
5.Odporność na stres.
6.Nieposzlakowana opinia.
7.Sumienność i odpowiedzialność.
8.Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.
9.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
10.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11.Stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
12.Dobra znajomość aktów prawnych, w tym: Konstytucji RP, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego.
13.znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office).
 
III.  Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 
1.Umiejętność:
- zarządzania zespołem,
- organizacji pracy w zespole,
- podejmowania decyzji,
- szybkiego i precyzyjnego analizowania sytuacji,
2.Zaangażowanie i kreatywność.
3. Wysoka kultura osobista.
4.Samodzielność, obowiązkowość.

IV. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

1.Realizacja zadań ujętych w § 16 i § 32 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa   Powiatowego w Wołowie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 115/392/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 09 lutego 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. 
2.Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad całokształtem pracy Wydziału.
3.Nadzór nad wykonywaniem zadań Wydziału ujętych w § 40 Regulaminu Organizacyjnego t.j:
a)gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu,
b)wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
c)ustalania odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne,
d)przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
e)ochrony gruntów rolnych (wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej oraz uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy),
f)regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych,
g)zwrotu działek gruntu w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu,
h) udzielania informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości.
4.Ustalanie zakresów  czynności  pracownikom Wydziału, występowanie z wnioskiem o nagrody, kary, ocenianie pracowników, akceptowanie wniosków o urlopy,
5.Wykonywanie innych zadań z zakresu działalności Wydziału GN zleconych przez Starostę i Wicestarostę 
  

V. Wymagane dokumenty: 
1.List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl).
3.Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę ( https://bip.powiatwolowski.pl ). 
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających: wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy, a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6.Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
7.Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

VI. Inne informacje:
1. Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 
4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6.Ma Pani/Pan prawo do:
-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
-przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami       w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia 08.10.2021 r. do godz. 12.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego       w Wołowie).

 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok. nr 22.

/-/ Janusz Dziarski   
 

Powiadom znajomego