W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze została wybrana do zatrudnienia Pani Michalina Dąbrowa zamieszkała w Wołowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Michalina Dąbrowa spełniła wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru i wymagania dodatkowe stawiane osobie na stanowisku inspektora. Posiada nieodzowne wykształcenie oraz staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o ww. stanowisko, uzyskując wysoką liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.15.2021                                                   Wołów, dnia 04.10.2021 r.

 

Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg.
(nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.  
2.Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na III piętrze budynku wyposażonego w windę.
        
II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

Wymagania niezbędne:
1.Wykształcenie- wyższe administracyjne lub budowlane- staż pracy 3 lata.
2.Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
3.Obywatelstwo polskie.
4.Odporność na stres.
5.Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6.Sumienność i odpowiedzialność.
7.Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.
8.Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
9.Znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office).
10.Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
11.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12.Stan  zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
13.Umiejętność sporządzania kosztorysów wstępnych określających szacunkową wartość robót budowlanych.
14.Umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich mających na celu szczegółową kalkulację robót budowlanych.
15.Umiejętność  sporządzania kosztorysów powykonawczych dokumentujących przebieg wykonanych robót oraz przygotowania dokumentacji budowlanej.
16.Bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego.
17.Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy.
18.Umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o drogach publicznych.
 
III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko 
1. Zaangażowanie i kreatywność.
2. Łatwość nawiązywania kontaktów z klientem, opanowanie i wysoka kultura osobista.
3.Odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość.
4.Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
5.Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętność organizacji pracy własnej.
6.Mile widziana znajomość projektowania i nadzoru w budownictwie oraz wydawania decyzji administracyjnych.

IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:
1.Wycenianie robót w oparciu o dokumentację techniczną, obowiązujące normatywy, przedmiar i obmiar, aktualne ceny i warunki.
2.Kalkulowanie robocizny.
3.Opracowywanie kosztorysów wstępnych określających szacunkową wartość robót budowlanych.
4.Opracowywanie kosztorysów inwestorskich mających na celu szczegółową kalkulację robót budowlanych.
5.Opracowywanie kosztorysów powykonawczych dokumentujących przebieg wykonanych robót, przygotowywanie dokumentacji budowlanej.
6.Udział w przeprowadzanych przetargach na roboty i usługi budowlane.
7.Nadzór nad przeprowadzaniem przeglądów stanu technicznego budynków Starostwa i Jednostek Organizacyjnych Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.Koordynowanie oraz nadzorowanie inwestycji i remontów powiatowych.
9.Sporządzanie informacji  na potrzeby  planowania budżetu Powiatu
10.Sporządzanie informacji  na potrzeby  Starosty, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu.
11.Współpraca z kierownikami wydziałów, referatów w trakcie opracowywania kosztorysów na roboty budowlane, remonty, usługi.
12.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę, Wicestarostę lub Sekretarza Powiatu.
13.Sporządzanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o drogach publicznych.

 V. Wymagane dokumenty: 
1.List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem i  CV.
2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)
3.Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)( http://bip.powiatwolowski.pl)  
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw pracy lub w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające staż pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
8.Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

VI. Inne informacje:
1.Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2.W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej    z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe    w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 –100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6.Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika              z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)      z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg ” w terminie do dnia 18.10.2021 r. do godz. 15.00   
(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).

 

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok. nr 22.

 
/-/ Janusz Dziarski   
 
                                                                                              

 

Powiadom znajomego