W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Pan Franciszek Madera spełnił wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru i wymagania dodatkowe stawiane osobie na stanowisku . Posiada nieodzowne wykształcenie oraz staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o ww. stanowisko, uzyskując wysoką liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.16.2021                                                                                          Wołów, dnia 30.11.2021 r.

Starosta Wołowski 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
 
podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

(nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .
    
I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu.  
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na parterze.
     
II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie- wyższe, kierunek bezpieczeństwo narodowe lub administracyjne.
2. Posiadanie doświadczenia w pracy w jednostkach samorządowych- 6 miesięcy.
3. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
4. Obywatelstwo polskie.
5. Odporność na stres.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Sumienność i odpowiedzialność.
8. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami kat. B.
9. Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.
10.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
11.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
12. Stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
13. Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na w/w stanowisku, a  w szczególności  przepisów ustaw: o samorządzie powiatowym, o powszechnym obowiązku obrony RP, zarządzaniu kryzysowym oraz o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko 

1. Zaangażowanie i kreatywność.
2. Wysoka kultura osobista.
3. Samodzielność, obowiązkowość.

IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1. Organizowanie i przeprowadzenie Akcji Kurierskiej.
2. Planowanie, wykonywanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie podwyższania gotowości obronnej powiatu.
3. Koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie powiatu.
4. Analizy i sprawozdawczość dot. spraw obronnych i obrony cywilnej na terenie powiatu.
5.Ochrona ppoż. w Starostwie.
6.Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.  
7. Wydawanie kart wędkarskich.
8. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy oraz transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu.   
 
V. Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem i  CV.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  http://bip.powiatwolowski.pl)
3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)( http://bip.powiatwolowski.pl )  
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw pracy lub w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające staż pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 
VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione  indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej    z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe  w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)      z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego- Referat Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich” w terminie do dnia 13.12.2021 r. do godz. 10.00.      
(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).
 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.        nr 22.

/-/ Janusz Dziarski   

                                               

Powiadom znajomego