W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Pani Monika Kornaj spełniła wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru i wymagania dodatkowe stawiane osobie na stanowisku podinspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o ww. stanowisko, uzyskując wysoką liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.1.2022                                                      Wołów, dnia 11.01.2022 r.

Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
(nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu.  
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na parterze.
    
II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie –  wyższe geodezyjne 
2. Doświadczenie zawodowe: preferowani kandydaci posiadający 
-udokumentowany okres pracy w administracji publicznej, szczególnie w Służbie Geodezyjnej i Kartograficznej;
-udokumentowany staż zawodowy odbyty  w dowolnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
3 . Kwalifikacje  zawodowe: preferowane są  
-uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji  i kartografii co najmniej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych 
-ukończone studia podyplomowe w zakresie systemów informacji o terenie (GIS, SIT) 
-znajomość oprogramowania TurboEWID, C-Geo
-znajomość technologii geodezyjno-informatycznych i biegłe posługiwanie się urządzeniami informatycznymi.

III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko
1.Zaangażowanie i kreatywność.
2.Umiejętność wykonywania kilku zadań jednocześnie.
3.Samodzielność, obowiązkowość.
4.Umiejętność pracy indywidualnej  i zespołowej.
5.Odporność na stres.

IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1. Przekształcanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do postaci numerycznej.
2.Udostępniane zbiorów danych i materiałów  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom  zgłoszonych prac geodezyjnych.
3.Udzielanie informacji na temat powiatowego zasobu geodezyjnego               i kartograficznego.
4.Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie zbiorów danych i materiałów   przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5.Realizowanie zamówień na  wypisy z rejestru gruntów i budynków oraz wyrysy z mapy ewidencji gruntów. 
6.realizowanie zamówień na  materiały i zbiory państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7.Wykonywanie innych czynności na polecenie bezpośredniego przełożonego.
 
V. Wymagane dokumenty: 
1.List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem i CV.
2.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)
3.Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)( http://bip.powiatwolowski.pl )  
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw pracy lub w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające staż pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
8.Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 
 VI. Inne informacje:

1.Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2.W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl, tel.: +48 511 379 176
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 
4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6.Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii” w terminie do dnia 24.01.2022 r. do godz.10.00     
(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).
 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy ul. pl. Piastowski 2 – I piętro obok pok. nr 22.
 
/-/ Janusz Dziarski   
                                               

Powiadom znajomego