W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Informatyk w Starostwie Powiatowym w Wołowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Adamczyk Włodzimierz, Godzięcin
Uzasadnienie wyboru Pan Włodzimierz Adamczyk spełnił wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru i wymagania dodatkowe. Posiada wykształcenie wyższe i niezbędny staż pracy na stanowisku administratora systemów operacyjnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o w/w stanowisko, uzyskując wysoką liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.
Szczegóły
Stanowisko Informatyk w Starostwie Powiatowym w Wołowie
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.2.2022                                                      Wołów, dnia 01.04.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze: informatyk 
w Starostwie Powiatowym w Wołowie
  

1.Wymagania niezbędne na stanowisko:
1) wykształcenie wyższe lub średnie (wymagany profil, specjalność- administrator sieci komputerowych), 
2) roczne doświadczenie na stanowisku administratora systemów operacyjnych,
3) posiadanie obywatelstwa polskiego,
4) posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) nieposzlakowana opinia,
7) znajomość języka angielskiego w stopniu  umożliwiającym  czytanie dokumentacji,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  stanowisku.

Znajomość technologii i systemów:
1) biegła znajomość systemów firmy Microsoft: Windows Server 2008, 2012, 2016, Windows 10,
2) znajomość  systemów SuSE Linux Enterprise Server,
3) znajomość systemów baz danych ORACLE  SE 2, SQL Server, MySQL, DB2
4) umiejętność projektowania i wykonywania sieci komputerowych. Znajomość obowiązujących standardów, doświadczenie w pracy z sieciami lokalnymi i rozległymi,
5) znajomość rozwiązań SMB, FTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, DFS, WSUS,GPO,
6) znajomość technologii wirtualizacyjnych HYPER-V,
7) znajomość technologii SAN opartej o standard FC,
8) znajomość technologii HP Blade System oraz MSA,
9) umiejętność konfiguracji routerów i switchy CISCO, HP,
10) umiejętność konfigurowania central telefonicznych SLICAN,
11)  wiedza z zakresu zarządzania siecią ( VLANy, routing, konfiguracja urządzeń sieciowych, WiFi.).

Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 
1) odporność na stres,
2) odbycie autoryzowanych szkoleń np.: HP,CISCO, Microsoft, Novell, dotyczących co najmniej  jednego z powyższych zagadnień będzie dodatkowym atutem.

2. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

1)instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie serwerów kasetowych HP Blade System oraz innych, w tym innych producentów  opartych o systemy firmy Microsoft: Windows Server 2008, 2012, 2016, SuSE Linux Enterprise Server,
2) instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie stacji roboczych opartych o Microsoft Windows 10,
3) instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie systemów bazodanowych Microsoft SQL Server, DB2 oraz Oracle,
4) konfigurowanie i utrzymanie usług sieciowych SMB, FTP, http, https, POP3, IMAP, DNS, DHCP, DFS, WSUS,
5) administracja siecią Fibre Channel oraz zarządzanie LUNami SAN,
6) zarządzanie siecią LAN, konfigurowanie zarządzanych przełączników sieciowych warstwy 2 i 3, modyfikacja połączeń oraz wykrywanie i usuwanie awarii,
7) gospodarowanie sprzętem komputerowym Starostwa,
8) administrowanie elektronicznym obiegiem dokumentów,
9) administrowanie stronami internetowymi Powiatu,
10) konfiguracja centrali telefonicznej SLICAN,
11)  tworzenie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach Starostwa,
12) uczestniczenie w opracowywaniu opisu przedmiotu zamówienia i w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw informatycznych oraz nadzór nad realizacją umów wykonywanych przez firmy zewnętrzne w zakresie informatyzacji,
13) zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

3. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( http://bip.powiatwolowski.pl),
3) wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę  ( http://bip.powiatwolowski.pl ),  
4) kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4. Inne informacje:
1) osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.

5.Informacja o warunkach zatrudnienia:

1) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na III piętrze budynku wyposażonego w windę.

6. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

1) w Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia 14.04.2022 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 
 
/-/ Janusz Dziarski  
 

 

 

 

Powiadom znajomego