W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Wołowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko aplikację złożył jeden kandydat, który nie spełnił wymogów niezbędnych ogłoszonego naboru. W związku z powyższym konkurs pozostał nierozstrzygnięty.
Starosta
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.3.2022                                                      Wołów, dnia 19.05.2022 r.

 

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg


1. Wymagania niezbędne na stanowisko:

1) wykształcenie wyższe administracyjne, budowlane, ekonomiczne, prawo lub zarządzanie. 
2) doświadczenie zawodowe- 5 letni staż pracy.
3) Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
4) Obywatelstwo polskie.
5) Odporność na stres.
6) Nieposzlakowana opinia.
7) Sumienność i odpowiedzialność.
8) Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w tym środowisko Windows, Pakiet MS Office oraz innych urządzeń biurowych.
9) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
10)  Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11)  Stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
12)  Znajomość przepisów w zakresie: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, finansów publicznych, KPA, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie powiatowym.

Wymagania  dodatkowe na stanowisko
1) Umiejętność:
- zarządzania zespołem,
- organizacji pracy w zespole,
- podejmowania decyzji,
- szybkiego i precyzyjnego analizowania sytuacji.
2) Zaangażowanie i kreatywność.
3) Wysoka kultura osobista.
4) Samodzielność, obowiązkowość.
5) Atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje.

2. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:
1) Prawidłowe organizowanie wykonywania zadań objętych zakresem działania Wydziału, w tym w szczególności: nadzorowanie, organizowanie i koordynacja realizacji zadań w zakresie ich planowania, przygotowania oraz realizacji.
2) Nadzór nad wykonywaniem zadań określonych w § 43 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie- Akt prawny: Uchwała-32_105_19 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).
3) Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Wydziału.
4) Zapewnienie  właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień Regulaminu pracy, przepisów BHP  i P. poż., ustawy o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.
5) Ustalanie zakresów czynności podległych pracowników i akceptowanie im urlopów.
6) Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych i jego realizacja w tym zakresie.
7) Gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem zgodnie z przyjętymi w Starostwie zasadami.
8) Sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań Wydziału.
9) Sprawowanie nadzoru nad terminowym i prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego poprzez bieżącą analizę dokumentów dotyczących realizowanych zadań oraz kontrolę w terenie prowadzonych robót.
10) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę lub Wicestarostę.
 
 3. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( http://bip.powiatwolowski.pl),
3) wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę ( http://bip.powiatwolowski.pl ),  
4) kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4. Inne informacje:

1) osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na III piętrze budynku wyposażonego w windę.

6. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

1) w Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 13.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).
 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok. Nr 22.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 
 
/-/ Janusz Dziarski  

 

 

 

Powiadom znajomego