W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że na ogłoszony nabór na ww. stanowisko, który zakończył się 08.07.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nabór pozostaje nierozstrzygnięty, a w najbliższym terminie zostanie ogłoszona ponowna rekrutacja.
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.4.2022                                                      Wołów, dnia 21.06.2022 r.

 
Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg.

Wymagania niezbędne na stanowisko:
1. Wykształcenie: średnie budowlane, preferowane budowa dróg i mostów.
2. Doświadczenie zawodowe- 3 letni staż pracy.
3. Znajomość przepisów w zakresie: prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych i przepisy wykonawcze do tych ustaw, finansów publicznych, KPA, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o samorządzie powiatowym.
4. Prawo jazdy kategorii B.
5. Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w tym środowisko Windows, Pakiet MS Office oraz innych urządzeń biurowych.
6. Obywatelstwo polskie.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10.Stan zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
11. Odporność na stres.

Wymagania dodatkowe na stanowisko: 
1 Posiadanie uprawnień budowlanych (preferowana specjalność inżynieryjno-drogowa).
2.Umiejętność:
- zarządzania zespołem,
- organizacji pracy w zespole,
- podejmowania decyzji,
- szybkiego i precyzyjnego analizowania sytuacji.
3. Zaangażowanie i kreatywność.
4. Wysoka kultura osobista.
5. Sumienność i odpowiedzialność.
6. Samodzielność, obowiązkowość.

1.  Zakres zadań dla w/w stanowiska obejmuje:
1) Nadzór nad wykonywaniem drobnych robót utrzymaniowych w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
2) Nadzór i organizowanie utrzymania w stanie dobrej widoczności i estetyki oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń zabezpieczających.
3) Nadzór i organizowanie wymiany pojedynczych elementów oznakowania i elementów zabezpieczających.
4) Nadzór i organizowanie naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni, szczególnie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
5) Nadzór i organizowanie drobnych robót na poboczu, w tym uzupełnianie rozmytego korpusu drogowego, odwodnienie zastoisk wodnych.
6) Nadzór i organizowanie wykonywania w trybie awaryjnym prac przywracających drożność urządzeń odwadniających.
7) Nadzór i organizowanie utrzymania czystości w pasie drogowym i na parkingach oraz usuwanie przeszkód z jezdni i poboczy, względnie ich oznakowanie.
8) Nadzór i organizowanie drobnych prac pielęgnacyjnych i uzupełniających zadrzewienia zielenie przydrożnej.
9) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji.
10)  Nadzór i organizowanie zabezpieczenia przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można usunąć natychmiast, poprzez odpowiednie ich oznakowanie.
11) Współpraca z Wydziałem IZD w zakresie nadzoru nad robotami utrzymaniowymi prowadzonymi przez innych wykonawców oraz prawidłowość ich oznakowania.
12) Kierowanie pracami przy zimowym utrzymaniu dróg.
13) Nadzór i organizowanie zabezpieczenia technicznego przeglądów obiektów mostowych.
14) Nadzór i organizowanie praz przy utrzymaniu czystości na mostach, w tym oczyszczanie mostów, koszenie trawy na stożkach, oczyszczanie przestrzeni pod mostami.
15) Nadzór i organizowanie awaryjnej wymiany oznakowania i urządzeń zabezpieczających na obiektach mostowych.
16) Współudział w ochronie obiektów mostowych w okresie zimowym i spływu kry oraz powodzi.
17) Nadzór nad wykonywaniem oznakowania obiektów mostowych w przypadku awarii.
18) Nadzór i organizowanie utrzymania rezerw komunikacyjnych i innych tj. składowisk znaków do celu bezpieczeństwa ruchu, składowisk materiałów do zwalczania śliskości oraz siatki przeciwśnieżnej.
19) Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi jednostkami zewnętrznymi w zakresie utrzymania i bezpieczeństwa drów, w tym z policją drogową.
20)  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza i Kierownika Wydziału 

2. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem + CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( http://bip.powiatwolowski.pl),
3) wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę  ( http://bip.powiatwolowski.pl ), 
4) kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

3. Inne informacje:
1) osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1) większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
1) w Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołowie).
 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2 – I piętro obok pok. Nr 22.

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. 
W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 
/-/ Janusz Dziarski  
 

 

 

 

Powiadom znajomego