W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Bernadeta Mrózek-Sagan, Wołów
Uzasadnienie wyboru Pani Bernadeta Mrózek-Sagan spełniła wszystkie wymagania niezbędne ogłoszonego naboru i wymagania dodatkowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o ww. stanowisko, uzyskując wysoką liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, co daje gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.7.2022                                                      Wołów, dnia 21.11.2022 r.

 
Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Starostwie Powiatowym w Wołowie

  
 1. Wymagania niezbędne na stanowisko:

1) Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
2) Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
3) Obywatelstwo polskie.
4) Odporność na stres.
5) Nieposzlakowana opinia.
6) Sumienność i odpowiedzialność.
7) Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera, programu Excel oraz innych urządzeń biurowych.
8) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
9) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10) Stan zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
11) Znajomość przepisów w zakresie: Kodeksu pracy, Karty nauczyciela, Prawa oświatowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie powiatowym.

Wymagania  dodatkowe na stanowisko: 
1) Odporność na stres.
2) Znajomość programu Vulcan, programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów będzie dodatkowym atutem.
3) Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych.

2.  Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:

1) Naliczanie i sporządzanie list płac na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, odprawy, diety, ekwiwalenty, prowizje oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) na podstawie dokumentów ustalających wysokość tych wynagrodzeń, prowadzenie kart wynagrodzeń tych pracowników, prowadzenie aktualnego zbioru tych dokumentów następujących jednostek:
a) Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie;
b) Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu;
c) Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.
2) Obliczanie i naliczanie na podstawie obowiązujących przepisów i odpowiednich dokumentów należnych pracownikom zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wychowawczych oraz prowadzenie zbioru tych dokumentów.
3) Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników nowoprzyjętych oraz zmian w zakresie danych pracowników.
4)Prowadzenie spraw z zakresu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i przesłanie właściwym Urzędom Skarbowym w określonych terminach kwot tego podatku oraz informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
5) Prowadzenie spraw z zakresu naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych i przekazywanie właściwemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Uzgadnianie sald analitycznych i prowadzenie rozrachunku z tytułu wynagrodzeń, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
7) Prowadzenie spraw w zakresie rozliczeń z PFRON.
8) Naliczanie ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
9) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym na życie pracowników.
10) Sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonych spraw.
11)  Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników.
12)  Sporządzanie i rozliczanie list wypłat z ZFŚS, prowadzenie ewidencji pożyczek mieszkaniowych, uzgadnianie z zapisami księgowymi ksiąg analitycznych z syntetycznymi.
13)  Nadzór nad terminową realizacją wszystkich zobowiązań wobec pracowników, kontrahentów, zobowiązań podatkowych, ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych.
14)  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi (wyłącznie zatwierdzonymi do wypłaty przez Głównego Księgowego i Kierownika/Dyrektora jednostki):
a) sporządzanie przelewów bankowych wraz z obsługą elektronicznego systemu zdalnej obsługi bankowej- Internet Banking;
b) w przypadku wypłat gotówkowych przygotowanie do dyspozycji auto wypłaty.
15) Przygotowanie i zdawanie akt do archiwum zakładowego w ramach prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16) Wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Skarbnika Powiatu oraz Głównego Księgowego Referatu.

3. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( http://bip.powiatwolowski.pl),
3) wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę  ( http://bip.powiatwolowski.pl ),  
4) kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4. Inne informacje:
1) Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 5. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1) Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
a) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy  przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.  
b) Praca na I piętrze w budynku oficyny.

6. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

1) w Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale FB w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia 02.12.2022 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego