W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii –Geodeta Powiatowy

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że na ogłoszony nabór na ww. stanowisko urzędnicze, który zakończył się dnia 30.12.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym konkurs pozostał nierozstrzygnięty, a w najbliższym czasie zostanie ogłoszona ponowna rekrutacja.
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii –Geodeta Powiatowy
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.5.2.2022                                         Wołów, dnia 28 listopada 2022 r.

 

Starosta Wołowski  
ogłasza nabór na jedno wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii –Geodeta Powiatowy
                            (nazwa stanowiska pracy)

I. Kandydat ubiegający się o ww. stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1. wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym, 
2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku 
3. 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
4. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2021 r., poz. 1990),
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. nieposzlakowana opinia,
8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne, 
9. znajomość odpowiednich aktów prawnych związanych z wykonywana pracą tj. ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i aktów wykonawczych, ustawy Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym,
10. znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office,),
11. obywatelstwo polskie.
 
II. Kandydat ubiegający się o ww. stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania: 
1. zdolność kierowania i organizowania pracy własnej i zespołu, 
2. rzetelność i odpowiedzialność,
3. odporność na stres.
 
III. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:
1. Kierowanie pracą Wydziału Geodezji i Kartografii, pełnienie zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Wydziału.
2. Realizacja zadań starosty z zakresu geodezji i kartografii, o których mowa w art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacja zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki końcowe opracowań geodezyjnych. 
4. Wdrażanie nowoczesnych technik prowadzenia zasobu.
5. Sporządzanie dokumentacji przetargowej w ramach przygotowywanych zamówień publicznych, w zakresie zlecanych  prac geodezyjnych lub kartograficznych. 
6. Projektowanie i nadzorowanie realizacji budżetu powiatu w zakresie geodezji i kontrola wykorzystania dotacji.
7. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty w sprawach należących do kompetencji Wydziału.
8. Sporządzanie analiz, wykazów, sprawozdań, na potrzeby Starosty, Rady i Zarządu Powiatu. 
9. Prowadzenie postępowań administracyjnych i podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu działania Wydziału, w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę.
 
IV. Wymagane dokumenty: 
1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)
3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę) ( http://bip.powiatwolowski.pl )  
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw pracy), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, kursów itp.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 
V. Inne informacje:
1. Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 
VI. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia był wyższy niż 6%.

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na II piętrze budynku wyposażonego w windę.
2. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

VIII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału GK-Geodetę Powiatowego” w terminie do dnia 30.12.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołowie).

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie przy ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok. nr 22.                

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56-100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
a) na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych- w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

/-/ Janusz Dziarski                                                                   

Powiadom znajomego