W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informuję, że na ogłoszony nabór na ww. stanowisko urzędnicze, który zakończył się dnia 12.12.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym konkurs pozostał nierozstrzygnięty.
/-/ Janusz Dziarski
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, Kancelaria pokój Nr 19 I piętro
Status rozstrzygnięte

OSO.210.8.2022                                                                                                                                                                               Wołów, dnia 01.12.2022 r.

Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne na stanowisko:
1) Wykształcenie- wyższe w zakresie geodezji i kartografii.
2) Doświadczenie zawodowe- minimum 6 miesięczny staż pracy w administracji geodezyjnej lub co najmniej 1 rok wykonywania  działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii.
3) Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne.
4) Obywatelstwo polskie.
5) Odporność na stres.
6) Nieposzlakowana opinia.
7) Sumienność i odpowiedzialność.
8) Umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera, programu Excel oraz innych urządzeń biurowych.
9) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
10) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11) Stan zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.
12) Znajomość przepisów prawa w zakresie: zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, geodezji  i kartografii, postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe na stanowisko: 
1) Odporność na stres.
2) Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, kreatywność.
3)Preferowane posiadanie uprawnień zawodowych do  wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji  i kartografii w zakresie co najmniej geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

2. Zakres zadań  dla w/w stanowiska obejmuje:
1) Ewidencjonowanie, aktualizowanie i przetwarzanie zbiorów danych i materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).
2) Przygotowywanie i wydawanie zbiorów danych (EGiB, RCN, BDSOG, GESUT, BDOT500) i kopii materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) wykonawcom prac geodezyjnych oraz innym klientom (projektanci techniczni, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, podmioty publiczne, osoby fizyczne i prawne).
3) Realizowanie zamówień na wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków (EGiB).
4) Naliczanie opłat za wydawane wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków  (EGiB) oraz za udostępniane zbiory danych i materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK, RCN, BDSOG, GESUT, BDOT500).
5) Sporządzanie licencji na korzystanie z udostępnianych zbiorów danych (PZGiK, RCN, BDSOG, GESUT, BDOT500)  i kopii materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).
6) Udzielanie informacji na temat baz danych (PZGiK, RCN, BDSOG, GESUT, BDOT500) i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).
7) Wykonywanie innych czynności na polecenie bezpośredniego przełożonego.

3. Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony  ( http://bip.powiatwolowski.pl),
3) wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę  ( http://bip.powiatwolowski.pl ),  
4) kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagane okresy pracy (kserokopie świadectw pracy a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów, posiadanych certyfikatów itp.,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
7) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 
4. Inne informacje:
1) Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

5. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1) Uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych:
a) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy  przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.  
b) Praca na II piętrze w budynku wyposażonym w windę.

6. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
1) w Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK w Starostwie Powiatowym w Wołowie” w terminie do dnia 12.12.2022 r. do godz. 15.00  (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl tel.: +48 511 379 176
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 
/-/ Janusz Dziarski  

 

 

Powiadom znajomego