W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Pani Paulina Kasztelaniec-Charzewska spełnia wszystkie wymogi formalne ogłoszonego naboru. Posiada wyższe geodezyjne wykształcenie, odbywa staż w jednostce samorządu terytorialnego w Wydziale Geodezji i Kartografii. W postępowaniu rekrutacyjnym uzyskała najwyższą liczbę punktów. Jest osobą komunikatywną i otwartą na nowe wyzwania.
Starosta /-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.6.2017                                                                                         Wołów, dnia 2017-06-26


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

 Starosta Wołowski ogłasza  nabór na jedno  wolne od dnia 1 sierpnia 2017r. stanowisko urzędnicze: podinspektora w Wydziale  Geodezji i Kartografii w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                             
(nazwa stanowiska pracy)

             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w  maju  2017r.  jest wyższy  niż  6%. 


 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych:  sporadycznie.

3. Praca na II piętrze,  przy częściowo sztucznym oświetleniu, winda w budowie.


 1. 1.      Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,    
 • brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane                     z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 • dobra      znajomość przepisów dotycząca: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  Kodeksu postępowania administracyjnego,      ustawy O samorządzie powiatowym,

 

 1. 2.      Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:
 • udokumentowany co najmniej 6 miesięczny  okres pracy, stażu w służbie geodezyjnej             i kartograficznej w dowolnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • umiejętność dobrej obsługi komputera,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole

 

 1. 3.      Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:
 • ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w bazie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik)
 • przygotowywanie i wydawanie zbiorów danych i materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wykonawców  zgłoszonych prac geodezyjnych,
 • ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie zbiorów danych i materiałów                        w  przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • realizowanie zamówień na wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz na kopie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • naliczanie opłat za udostępniane zbiory i materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( dotyczą zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały zasobu),
 • sporządzanie licencji na korzystanie z wydawanych zbiorów i materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( dotyczą zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały zasobu),
 • udzielanie informacji na temat państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • wykonywanie innych poleceń i zadań określonych przez Kierownika Wydziału, Starostę i Wicestarostę
 1. 4.      Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  cv.
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  (https://bip.powiatwolowski.pl )
  3. Kserokopia dokumentów potwierdzających:
   – wymagane wykształcenie, ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, itp.
  4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ) poświadczone własnoręcznym podpisem.
  6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
  7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,   ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
  8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  wskazanym    stanowisku.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2  56-100 Wołów), z dopiskiem  „ Nabór na stanowisko podinspektora w GK” w terminie do dnia  06.07.2017r. do godz.   15.45

Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania !

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                        Starosta
                                                                                                /-/  Maciej Nejman


Powiadom znajomego