W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOWIE:
Informujemy, że nabór na ww stanowisko urzędnicze został nierozstrzygnięty.


UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:
Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym, nie spełnili oczekiwań wymaganych od osób ubiegających się o stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansów i Budżetu.


Starosta 25.04.2017r. /-/ Maciej Nejman

Szczegóły
Stanowisko Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie
Status rozstrzygnięte
 
OSO.210.3.2017                                                                                                  Wołów, dnia 2017-03-27Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
 
ogłasza  nabór na jedno  wolne stanowisko urzędnicze:
 
młodszy referent  w Wydziale  Finansów i Budżetu
(nazwa stanowiska pracy)

       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lutym 2017r.  jest niższy niż  6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.
 

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy częściowo sztucznym oświetleniu.
 2. Częstotliwość wyjazdów służbowych:  sporadycznie.


1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:


1)     obywatelstwo polskie,


2)     wykształcenie średnie lub wyższe preferowane ekonomiczne lub pokrewne,


3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


4)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,


5)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,


6)     nieposzlakowana opinia,    


7)     brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,


8)     dobra znajomość ustaw: o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych do ustawy, o rachunkowości, o samorządzie powiatowym, znajomość  prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej.


9)       Biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office). Mile widziana, znajomość programu systemów VULCAN.


2. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:


1) minimum 6 miesięcy staż pracy, preferowane osoby ze stażem pracy na stanowisku związanym z obsługą finansów publicznych.


2) doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości (w tym mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej)


3) Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji


4)  Umiejętność pracy w zespole.


5) Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność negocjacji.


 3. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:


 1. Prowadzenie księgowości budżetowej  


a)            prowadzenie księgowości Organu oraz dochodów Starostwa przy użyciu komputera zgodnie z obowiązującym przepisami,


b)            dokonywanie miesięcznych uzgodnień kont ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną,   


c)            dokonywanie na koniec każdego miesiąca wydruków dziennika oraz zestawień obrotów i sald kont syntetycznych, wydruków zestawienia i sald kont analitycznych w terminach zgodnie z polityką rachunkowości,    


d)            wprowadzenie na podstawie uchwał Rady i Zarządu  do programu księgowego planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków organu.       2.Przygotowanie i księgowanie dowodów księgowych- organu i dochodów Starostwa


a)            sprawdzenie pod względem formalno- rachunkowym,


b)            dekretowanie dowodów księgowych,


c)            numerowanie dowodów w kolejności chronologicznej,


d)            zaksięgowanie dowodów księgowych,


e)            czynności wynikające z ust.2 pkt b wymagają pisemnej akceptacji głównego księgowego  referatu FBS.


3 Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z     planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z obowiązkiem niezwłocznego informowania skarbnika powiatu lub głównego księgowego referatu o wystąpieniu nieprawidłowości w tej dziedzinie

4.Sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących prowadzonych spraw w sposób zgodny z  obowiązującymi przepisami.

5.Uzgadnianie sald analitycznych z ewidencją w systemie księgowym.

6.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika Powiatu i Głównego Księgowego

7.Przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego  


 4. Wymagane dokumenty:


1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  cv.


2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  (https://bip.powiatwolowski.pl )


3)      Kserokopia dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.


4)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.


5)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.


6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.


7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,   ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.


8)      Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  wskazanym    stanowisku.


9)      Kserokopie  dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku osób chcących skorzystać z przysługującego uprawnienia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem    „ Nabór na stanowisko młodszego referenta w FB” w terminie do dnia  06.04.2017r. do godz.  15.45  


 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej    https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

 

STAROSTA
/-/ MACIEJ NEJMANZałączniki

Powiadom znajomego