W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Finansów i Budżetu

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Na ogłoszony nabór na stanowisko urzędnicze inspektora ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Finansów i Budżetu, nie wpłynęła żadna oferta.

Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Finansów i Budżetu
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, pok. nr 19 (I piętro)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.7.2017                                                                                         Wołów, dnia 2017-08-29


                Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza  nabór na jedno  wolne stanowisko urzędnicze: inspektora  ds. rozliczania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Finansów  i Budżetu

                                                              (nazwa stanowiska pracy)

             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2017r.  jest wyższy niż  6%.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy częściowo sztucznym oświetleniu.
 2. Praca na  I piętrze w budynku oficyny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe  na kierunkach lub/i specjalizacjach : ekonomicznych, zarządzania, marketingu lub wyższe wykształcenie plus studia podyplomowe o specjalnościach z zakresu unii europejskiej, zarządzania projektami europejskimi, rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych, zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

3)      Minimum 3 letni staż pracy w tym minimum 2 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

6)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

7)      nieposzlakowana opinia,    

8)      brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z  oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

9) dobra znajomość ustaw: ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym,

10) biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet Microsoft Office, Mile widziana znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów El-dok lub innego,

11) doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości (w tym mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej)

2. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1)  znajomość Programu Finansowo Księgowego VULCAN,

2)  obowiązkowość, samodzielność,

3)  umiejętność organizacji pracy własnej  i w zespole,

4)  umiejętności analityczne.

  3. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1) rozliczanie projektów unijnych realizowanych  przez Powiat, sporządzanie wniosków o płatność przy współudziale kierownika danego projektu,

2) przyjmowanie dokumentacji finansowej do działu finansowo – księgowego  i dokonywanie wstępnej kontroli:

   a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 

   b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych                                i  finansowych

  c) kontroli   pod względem formalno – rachunkowym;

3) dekretacja i księgowanie  przyjętych dowodów finansowych;

4) współpraca z Głównym księgowym, Skarbnikiem powiatu,  w zakresie sprawozdań oraz przekazywania danych niezbędnych do budżetu projektu;

5) archiwizacja akt i przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego zgodnie z obowiązującymi  przepisami.


 4. Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  CV.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  https://bip.powiatwolowski.pl/sprawa-do-zalatwienia/391/kwestionariusz

3)      Kserokopia dokumentów potwierdzających:
- wymagane wykształcenie,

- wymagany staż pracy (świadectwa pracy względnie zaświadczenia  potwierdzające aktualne zatrudnienie),  inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.

4)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,   ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  wskazanym    stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie)                                   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem    „ Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale FB” w terminie do dnia  08.09.2017r. do godz.  15.45


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej    https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                 
                                                                                                    Starosta
                                                                                      / - /  Maciej Nejman
Powiadom znajomego