W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Anita Dobrowolska wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o w/w stanowisko. W całym postępowaniu naboru uzyskała najwyższą liczbę punktów. Ponadto, posiada doświadczenie zdobyte w czasie odbywania stażu w księgowości w Starostwie.

Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko Młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.8.2017                                                                    Wołów, dnia 2017-09-12


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza  nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
młodszy referent  w Wydziale  Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji
(nazwa stanowiska pracy)

             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w  sierpniu 2017r. jest wyższy niż  6%.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy  częściowo sztucznym oświetleniu.
 2. Częstotliwość wyjazdów służbowych:  sporadycznie.

 3. Praca na I piętrze Oficyny

 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe lub średnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. nieposzlakowana opinia,    
 7. brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 1. dobra      znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości,   o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie powiatowym,

2. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

 1. minimum 6  miesięcy  stażu  w jednostkach sektora finansów publicznych, posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia księgowości (w tym mile widziane     doświadczenie w księgowości budżetowej),
 2. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość programu systemów VULCAN-Finanse,
 3. komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, umiejętności analityczne,
 4. znajomość  programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów,  będzie dodatkowym atutem.

  3. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1.dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych                              z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z obowiązkiem niezwłocznego informowania Skarbnika powiatu lub Głównego księgowego Referatu o wystąpieniu nieprawidłowości w tej dziedzinie,

2. przygotowanie i księgowanie dowodów księgowych- dochody/ wydatki:

 - sprawdzenie pod względem formalno- rachunkowym,

-  dekretowanie dowodów księgowych,

-  numerowanie dowodów w kolejności chronologicznej,

3. prowadzenie księgi głównej (ewidencja syntetyczna) i ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) przy użyciu komputera zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont  w programie VULCAN FINANSE, i dokonywanie ich  miesięcznych  uzgodnień,

4. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych w sposób zgodny                                               z obowiązującymi przepisami,

5.  dokonywanie na koniec każdego miesiąca wydruków dziennika oraz zestawień obrotów                       i sald kont syntetycznych, wydruków zestawienia i sald kont analitycznych w terminach zgodnie z polityką rachunkowości,   

6.   przygotowywanie deklaracji podatkowych VAT,

7.   obsługa programu bankowego Internet Banking w zakresie dokonywanych płatności,

8.  wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika Powiatu, Głównego Księgowego Referatu,

9. przygotowywanie i przekazywanie akt do Archiwum zakładowego, zgodnie z  obowiązującymi przepisami.


 4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  ( https://bip.powiatwolowski.pl/sprawa-do-zalatwienia/391/kwestionariusz)
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie,  odbyty staż,  pracę,  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,   ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  wskazanym    stanowisku.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale FB” w terminie do dnia   22.09.2017r. do godz.  15:45

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                  Starosta
                                                                        /-/  Maciej Nejman

Powiadom znajomego