W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu)

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pan Szymon Ilczuk spełnia wymogi stawiane osobie na stanowisku podinspektora. Posiada wyższe wykształcenie doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Pracował w wykonawstwie geodezyjnym, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej okazał się osobą zorientowaną w realizowanym projekcie, komunikatywną i myślącą analitycznie.

Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii (na czas określony - 1 rok - okres realizacji projektu)
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.9.2017                                                                                                                                  Wołów, dnia 2017-10-06


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza  nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
(nazwa stanowiska pracy)

Nabór na wolne stanowisko pracy jest realizowany w ramach projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne
             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2017r. jest wyższy niż  6%.
Informacje ogólne dotyczące stanowiska pracy:
 1. Stanowisko: podinspektor
 2. Umowa o pracę na czas określony – 1 rok (okres realizacji projektu) – w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. Komórka organizacyjna: Wydział Geodezji i Kartografii
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy  częściowo sztucznym oświetleniu.
 2. Częstotliwość wyjazdów służbowych:  sporadycznie.
 3. Praca na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie.
 4. Kontakt z wykonawcą pracy geodezyjnej objętej projektem PEUG.
 5. Urząd niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (winda w budowie) 
Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
 1. Wykształcenie wyższe geodezyjne,
 2. Wymagany profil: geodezja i kartografia,
 3. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1-roczny  staż pracy w wykonawstwie geodezyjnym lub                      w administracji geodezyjnej,
 4. Umiejętności zawodowe:
- znajomość prowadzenia powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznego, w tym zakresie gromadzenia dokumentacji technicznej oraz jej zawartości,
- znajomość zawartości baz danych mapy zasadniczej prowadzonej według instrukcji K-1,
- znajomość zawartości i struktury bazy danych BDOT i GESUT,
- znajomość oprogramowania TurboEwid,
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. Nieposzlakowana opinia,   
 5. Brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 6. Dobra znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy                               o samorządzie powiatowym.
 Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:
 1.  Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, sumienność, umiejętność stosowania  odpowiednich przepisów oraz planowania i organizacji pracy, samodzielność
 2.  Posiadanie uprawnień  zawodowych co najmniej  w zakresie 1 będzie dodatkowym atutem
Zakres zadań przewidzianych da w/w stanowiska:
Przygotowanie niezbędnych danych do wykonania prac związanych z budową baz danych BDOT500 i GESUT, w tym:
 1. Udostępnienie danych wykonawcy baz GESUT i BDOT500 w ramach baz danych projektu;
 2. Obsługę zgłoszenia pracy geodezyjnej;
 3. Uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonej pracy;
 4. Przetworzenie dokumentów analogowych dla wykonawcy w postaci cyfrowej (tylko dla operatów przyjętych do PZGiK po udostępnieniu wykonawcy materiałów źródłowych), obejmujące:
  1. lokalizację dokumentu,
  2. przygotowanie do skanowania (rozszycie, prostowanie itp.),
  3. skanowanie (ustalenie właściwej rozdzielczości, rozjaśnienie lub zaciemnienie dokumentu, skanowanie),
  4. określenie na mapie cyfrowej zakresów zeskanowanych dokumentów i ich właściwym opisaniu wg wymaganego schematu aplikacji;
  5. Udostępnienie wykonawcy dokumentów;
  6. Bieżącą współpracę z wykonawcą w czasie tworzenia baz GESUT i BDOT500;
  7. Udział w pracach związanych z odbiorem, kontrolą wewnętrzną i ładowaniem do systemu dziedzinowego;
  8. Prowadzenie i aktualizacja utworzonych baz GESUT i BDOT500;
  9. Zgłaszanie wykonawcy baz GESUT i BDOT500 o nowe operaty poprzez kontrolę pliku GML i ładownie danych do bazy systemu dziedzinowego.
Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym  podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  ( https://bip.powiatwolowski.pl/sprawa-do-zalatwienia/391/kwestionariusz)
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie,
 4. Kserokopie świadectw  pracy a  w przypadku zatrudnienia zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy,   kserokopie  dokumentów potwierdzające odbycie szkoleń, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w  Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych   osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ze zm.) poświadczone  własnoręcznym podpisem.
 7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem   sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia  pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym  stanowisku.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą ( data wpływu do Starostwa 16.10.2017r. ) na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem    „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK” w terminie do dnia   16.10.2017r. do godz.  15:45
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.Starosta 
 /-/ Maciej NejmanProjekt: Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno- komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publicznePowiadom znajomego