W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej i Budżetu Edukacji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Wioleta Jolanta Hukiewicz spełnia wszystkie wymogi stawiane osobie na stanowisku podinspektora. Posiada wyższe wykształcenie i doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku.

Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko podinspektor w wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej i Budżetu Edukacji
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.10.2017                                                                                   Wołów, dnia 2017-11-07


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza  nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Jednostek Pomocy Społecznej i Budżetu Edukacji
(nazwa stanowiska pracy)

             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w  październiku 2017r. jest wyższy niż  6%.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy  częściowo sztucznym oświetleniu.
 2. Częstotliwość wyjazdów służbowych:  sporadycznie.

 3. Praca na I piętrze  budynku Oficyny.

 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe na kierunkach lub/i specjalizacjach : ekonomicznych, zarządzania, lub wyższe wykształcenie plus studia podyplomowe o specjalnościach                  z zakresu kadry i płace,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. nieposzlakowana opinia,   
 7. brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 8. minimum 6 miesięcy stażu  w jednostkach sektora finansów publicznych  i posiadanie  doświadczenia w zakresie prowadzenia księgowości (w tym mile widziane doświadczenie w księgowości budżetowej).
 1. dobra znajomość  ustaw: Kodeks pracy, Karta nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, ustawy  o finansach publicznych, o rachunkowości,   o samorządzie powiatowym.

      2. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

 1. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość programu systemów VULCAN,
 2. komunikatywność, samodzielność, umiejętności analityczne,
 3. znajomość programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów, będzie dodatkowym atutem.

  3. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1. sporządzanie list wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy dla pracowników jednostek pomocy społecznej,  szkół i  placówek oświatowych  i prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
 2. sporządzanie list wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych,
 3. sporządzanie  dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS,
 4. sporządzanie deklaracji podatkowych  PIT,
 5. sporządzanie sprawozdań do  GUS,
 6. sporządzanie  informacji i  deklaracji do PFRON,
 7. sporządzanie sprawozdań do GUS,
 8. sporządzanie zaświadczeń  o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 9. sporządzanie przelewów bankowych,
 10. przygotowywanie  i  przekazywanie akt do Archiwum zakładowego,
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego księgowego i Skarbnika.

  4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym  podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się      o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  ( https://bip.powiatwolowski.pl/sprawa-do-zalatwienia/391/kwestionariusz)
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie,  odbyty      staż,  pracę (kserokopie świadectw  pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do   czynności prawnych.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w   Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych      osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ze zm.) poświadczone  własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z   pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo,        ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia   pozwalającym na zatrudnienie na  wskazanym    stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą(data wpływu do Starostwa 17.11.2017r.) na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale FB w RBJPS) ” w terminie do dnia   17.11.2017r. do godz.  15:45


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                      Starosta
                                                                                                 /-/ Maciej Nejman


Powiadom znajomego