W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pan Marek Sielicki spełnia wszystkie wymogi stawiane osobie na stanowisku podinspektora. Posiada wyższe administracyjne wykształcenie i doświadczenie w pracy w administracji rządowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku.

Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, I piętro, Sekretariat (pok. nr 19)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.12.2017                                                                                         Wołów, dnia 2017-12-13


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Starosta Wołowski ogłasza  nabór na jedno  wolne od stycznia  2018r. stanowisko urzędnicze: podinspektora w Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami
(nazwa stanowiska pracy)
 
             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w  listopadzie 2017r.  jest wyższy niż  6%. 

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych:  w miarę potrzeby.

3. Praca na II piętrze,  przy częściowo sztucznym oświetleniu, winda.


  1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)       obywatelstwo polskie,

2)       wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo lub administracja,

3)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

5)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)       nieposzlakowana opinia,   

7)       brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

8)       udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy,

9)       dobra znajomość przepisów w tym: Konstytucji RP, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie powiatowym,

10)   znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office).

 

  1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1)      umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,

2)      samodzielność, kreatywność.

  1. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

       Prowadzenie spraw załatwianych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w szczególności:

1.            Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu:

1)      prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa  oraz Powiatu w systemie numerycznym i utrzymywanie go w stanie aktualności,

2)      prowadzenie rejestru Krajowego Zasobu Nieruchomości,

3)      przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia do właściwych organów o wydanie stosowych orzeczeń pozwalających na wpis do ksiąg wieczystych,

4)      opracowywanie i udzielanie informacji z zakresu prawa do nieruchomości oraz ujawniania praw w księgach wieczystych,

5)      przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,

6)      przygotowywanie  sprawozdań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu,

7)      prowadzenie czynności związanych z podjęciem procedury dotyczącej zbycia nieruchomości lub ustanowienia: prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku obligacyjnego na nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

8)      aktualizowanie stawek procentowych i opłat rocznych z tytułu  użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu,

9)      przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do przekazania nieruchomości na cele szczególne.

2.            Prowadzenie spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym:

1)      orzekanie o nadaniu gospodarstwa,

2)      poświadczenie nabycia prawa własności w formie aktu nadania,

3)      orzekanie o ustaleniu ceny i określeniu granic nadanego gospodarstwa,

4)      orzekanie o nadaniu nieruchomości dzierżawcom i ustaleniu cen nabycia oraz o nabyciu z innych tytułów niż dzierżawa.

   3.            Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwrotu działek gruntu w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu.

    4.            Sporządzanie i składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego w celu ujawnienia w księgach wieczystych wydawanych decyzji oraz prawa własności i innych praw Skarbu Państwa i Powiatu.

   5.            Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

   6.            Prowadzenie  spraw związanych  z ustalaniem odszkodowań  za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

   7.            Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych w zakresie:

1)      wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

2)      uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,

3)      kontrolowania wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz nałożonych obowiązków,

4)      realizacja sprawozdań z zakresu ochrony gruntów rolnych.

8.            Prowadzenie spraw  związanych z wywłaszczaniem nieruchomości w zakresie:

1)      wywłaszczania  nieruchomości,

2)      zwrotu  wywłaszczonych nieruchomości,

3)      zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń na nieruchomości,

4)      czasowego  zajęcia nieruchomości.

   9.              Prowadzenie spraw związanych z przejęciem majątku przez Skarb Państwa w trybie art. 25e ust. 1 i 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w trybie art. 9 ust. 2a-2j ustawy z dnia  20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające  ustawę o Krajowym Rejestrze  Sądowym.

  1. Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  cv.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  (https://bip.powiatwolowski.pl )

3)      Kserokopia dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, wymagany staż pracy (świadectwa pracy), ewentualnie inne, odbycie szkoleń, itp.

4)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ), poświadczone własnoręcznym podpisem.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów), z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko podinspektora w GN” w terminie do dnia  27.12.2017r. do godz. 15:45.
Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania!

 

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

 STAROSTA WOŁOWSKI

/-/ MACIEJ NEJMAN

Powiadom znajomego