W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że na ogłoszony nabór na ww stanowisko nie wpłynęła żadna oferta


Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.11.2017.18                                                                                        Wołów, dnia 2018-01-10


                      Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

 

Starosta Wołowski ogłasza  nabór na jedno wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Wydziale  Geodezji i Kartografii

                                                             (nazwa stanowiska pracy)


             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w  grudniu 2017r.  jest wyższy  niż  6%. 


 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych:  sporadycznie.

3. Praca na II piętrze przy częściowo sztucznym oświetleniu w pełnym wymiarze czasu pracy.


1.      Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

5)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)     nieposzlakowana opinia,    

7)     brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane                     z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

8)     dobra znajomość przepisów dotycząca: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy  o samorządzie powiatowym.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność dobrej obsługi komputera, znajomość oprogramowania TurboEwid,

2)      odporność na stres,

3)      umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,

4)      posiadanie uprawnień  zawodowych co najmniej  w zakresie 1 będzie dodatkowym atutem.

5)      dodatkowym atutem będzie udokumentowany co najmniej 6 miesięczny  okres pracy, stażu, w służbie geodezyjnej i kartograficznej w dowolnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

  1. 3.      Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1)      ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w bazie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik)

2)      przygotowywanie i wydawanie zbiorów danych i materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wykonawców  zgłoszonych prac geodezyjnych,

3)      ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie zbiorów danych i materiałów                             w  przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

4)      realizowanie zamówień na wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz na kopie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

5)      naliczanie opłat za udostępniane zbiory i materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( dotyczą zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały zasobu),

6)      sporządzanie licencji na korzystanie z wydawanych zbiorów i materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( dotyczą zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały zasobu),

7)      udzielanie informacji na temat państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

8)      wykonywanie innych poleceń i zadań określonych przez Kierownika Wydziału, Starostę i Wicestarostę

  1. 4.      Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  cv.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  (https://bip.powiatwolowski.pl )

3)      Kserokopia dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie, odbyty staż lub staż pracy (świadectwa pracy) ewentualnie inne, odbycie szkoleń, itp.

4)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

5)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922 ) poświadczone własnoręcznym podpisem.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,   ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym    stanowisku.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2  56-100 Wołów), z dopiskiem  „ Nabór na stanowisko podinspektora w GK” w terminie do dnia  22.01.2018r. do godz.   10.00

Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania !

 

Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.  

                                                                                                   Starosta
                                                                                               /-/ Maciej Nejman


Powiadom znajomego