W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Andżelika Banowicz spełnia wymogi formalne stawiane osobie na stanowisku Głównego specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Posiada wyższe prawnicze wykształcenie, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na w/w stanowisku.
Ponadto posiada doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego.
Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-00 Wołów, I piętro, pok. nr 19 (Sekretariat)
Status rozstrzygnięte

OSO.210.1.2018                                                                                         Wołów, dnia 2018-01-18


Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na jedno  wolne stanowisko urzędnicze:
Głównego specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury,
 Sportu i Spraw Społecznych 
(nazwa stanowiska pracy)


             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w  grudniu 2017r. jest wyższy niż  6%. 


 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.

1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)      Wykształcenie wyższe magisterskie.

2)       Minimum 4 letni staż pracy w tym minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3)      Znajomość odpowiednich aktów prawnych związanych z oświatą i funduszami UE,                   w tym: ustawy o prawie oświatowym, ustawy Karta nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym.

4)      Znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office, SL2014).

5)      Posiadanie doświadczenia w pracy w samorządzie i posiadanie dodatkowego wykształcenia (kursy, studia podyplomowe) w zakresie edukacji i/lub zarządzania funduszami UE.

6)      Posiadanie doświadczenia w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskie, w tym m.in. w systemie SL2014

7)       Nie być skazanym  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych.

9)      Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego  na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

10)   Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2.   Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące    dodatkowe wymagania:

1)      Umiejętność organizacji pracy własnej  i w zespole.

2)      Umiejętności analityczne, odporność na stres.

3. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1)      Współpraca przy przygotowywaniu postępowań dot. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2)      Przygotowywanie wniosków o nagrody, odznaczenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

3)      Przygotowanie analizy i oceny wniosków o dofinansowanie do opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli pod względem formalnym i merytorycznym.

4)      Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendiów Rady Powiatu Wołowskiego.

5)      Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

6)      Przygotowywanie skierowań dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków.

7)      Przygotowywanie projektów porozumień z dyrektorami szkół w zakresie organizacji nauczania indywidualnego.

8)      Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i spraw społecznych.

9)      Uzgadnianie ze związkami zawodowymi spraw dotyczących nauczycieli.

10)  Współpraca przy przeprowadzenie procedury związanej z oceną pracy dyrektorów.

11)  Współpraca przy przeprowadzaniu procedury powierzania stanowisk dyrektorów szkół/placówek oraz odwoływania z tych stanowisk.

12)  Opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat.

13)  Współpraca przy sprawozdawczości okresowej i rocznej z realizacji zadań wydziału.

14)  Współpraca przy przyznawaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń, fundacji  oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

15)   Współpraca przy przygotowywaniu projektów uchwał w sprawach objętych zakresem działania wydziału.

16)  Współpraca przy przygotowywaniu edukacyjnych projektów/programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

17)  Zarządzanie edukacyjnymi projektami/programami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych.

 4. Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  cv.

2)       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  (https://bip.powiatwolowski.pl )

3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
a) wymagane wykształcenie,
b) doświadczenie w realizacji projektów, odbycie szkoleń, kursów, studiów   podyplomowych,

c) świadectw pracy lub w przypadku zatrudnienia zaświadczenie z zakładu pracy    potwierdzające  wymagany 4  letni staż pracy.

 4)  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 5)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.922 z późn. zm.), poświadczone własnoręcznym podpisem.

6)  Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)  Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)   Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  wskazanym    stanowisku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem „ Nabór na stanowisko  Głównego specjalisty w ES”  w terminie do dnia  29.01.2018r.   do godz. 10.00 

Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania !


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2 – I piętro obok pok. Nr 22.Starosta Wołowski
/-/ Maciej Nejman

Powiadom znajomego