W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. nieznane, nieznane
2. nieznane, nieznane
3. nieznane, nieznane
4. nieznane, nieznane
5. nieznane, nieznane
6. nieznane, nieznane
7. nieznane, nieznane
8. nieznane, nieznane
9. nieznane, nieznane
Uzasadnienie wyboru Pani Dorota Janas-Koniuszek spełnia wszystkie wymogi stawiane osobie na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Posiada wyższe wykształcenie i doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego specjalisty.
Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro) - Kancelaria
Status rozstrzygnięte

OSO.210.3.2018                                                                                              Wołów, dnia 2018-06-28


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno stanowisko urzędnicze:
Głównego Specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(nazwa stanowiska pracy)

           W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1) Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej czterech  godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 2) Częstotliwość wyjazdów służbowych, w zależności od potrzeb.

 3)  Praca na I piętrze w budynku Starostwa

II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe,

3)      minimum 4 letni staż pracy,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)      nieposzlakowana opinia,   

7)      brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

8)      posiadanie doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych lub programów krajowych),

9)      mile widziana wcześniejsza praca na stanowisku w administracji samorządowej,

10)  studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zakresu pozyskiwania funduszy i/lub rozliczania projektów, zamówień publicznych,

11)  posiadanie  komunikatywnej  znajomości języka obcego (preferowany język angielski, niemiecki )

III. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1)      komunikatywność, samodzielność, umiejętności analityczne,

2)      odporność na stres,

3)      znajomość programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów, będzie dodatkowym atutem.


  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1)      Wyszukiwanie, gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwych do pozyskania środkach finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów zagranicznych i krajowych na realizację projektów dostępnych dla Powiatu

2)      Analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania.

3)      Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych obejmujących pozyskiwanie środków określonych w pkt. 1  i opracowywanie niezbędnych dokumentów.

4)      Koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów realizowanych przez powiat

5)      Bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów, sporządzanie wniosków do budżetu w związku z finansowaniem zadań ze środków zewnętrznych.

6)      Prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów.

7)      Reprezentowanie Powiatu w kontaktach z dysponentami funduszy pomocowych.

8)      Współpraca z administracją rządową i samorządową, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych, które mogą być wykorzystywane dla rozwoju  powiatu oraz stymulowania przedsiębiorczości i rynku pracy.

9)      Wykonywanie   innych zadań  na podstawie  odrębnego polecenia Pracodawcy.

 

  V. Wymagane dokumenty:

 1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)

3)      Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( https://bip.powiatwolowski.pl

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
- wymagane wykształcenie, 

- wymagany staż pracy  (kserokopie świadectw pracy),  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy,

- inne, np: odbycie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, certyfikaty.

5)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.


  VI. Inne informacje:

1)      Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale ES” w terminie do dnia 10. 07.2018 r. do godz.  15.00     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.


                                                                                                    Starosta Wołowski
                                                                                                     /-/ Maciej Nejman

Powiadom znajomego