W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Starostwa i Budżetu Jednostki Zarządu Dróg

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Pani Mariola Górajewska spełniła wszystkie wymogi stawiane osobie na stanowisku inspektora. Posiada wyższe ekonomiczne wykształcenie i doświadczenie w pracy w księgowości. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku i może podjąć pracę bez okresu wprowadzającego.
Starosta
/-/ Maciej Nejman
Szczegóły
Stanowisko inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Starostwa i Budżetu Jednostki Zarządu Dróg
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro) - Kancelaria
Status rozstrzygnięte

OSO.210.4.2018                                                                                   Wołów, dnia 2018-09-25


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
inspektor w Wydziale  Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Starostwa i Referacie Budżetu Jednostki Zarządu Dróg
(nazwa stanowiska pracy)

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej                                    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1) Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej               czterech  godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 2) Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.

 3)  Praca na I piętrze w budynku Oficyny.

 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)       obywatelstwo polskie,

2)       wykształcenie wyższe ekonomiczne,

3)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5)       nieposzlakowana opinia,   

6)       brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

7)       dobra znajomość ustaw: Kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie powiatowym,

8)       minimum 3 lata stażu pracy (w tym mile widziane doświadczenie w zakresie zagadnień księgowości).

  III. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1)      umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość programu systemów VULCAN,

2)      komunikatywność, samodzielność, umiejętności analityczne,

3)      znajomość programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów,  będzie dodatkowym atutem.


  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z obowiązkiem niezwłocznego informowania skarbnika powiatu lub głównego księgowego referatu o wystąpieniu nieprawidłowości w tej dziedzinie

2)  Przygotowanie i księgowanie dowodów księgowych- dochody/ wydatki:

a) sprawdzenie pod względem formalno- rachunkowym,

b) dekretowanie dowodów księgowych,

c) numerowanie dowodów w kolejności chronologicznej,

3) Prowadzenie księgi głównej (ewidencja syntetyczna) i ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) przy użyciu komputera zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont  w programie VULCAN FINANSE, i dokonywanie ich  miesięcznych  uzgodnień.

4)Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami.

5) Dokonywanie na koniec każdego miesiąca wydruków dziennika oraz zestawień obrotów i sald kont syntetycznych, wydruków zestawienia i sald kont analitycznych w terminach zgodnie z polityką rachunkowości,   

6)  Przygotowywanie deklaracji podatkowych   VAT.

7) Obsługa programu bankowego Internet Banking w zakresie dokonywanych płatności.                                             
 8) Przygotowywanie  i  przekazywanie akt do Archiwum zakładowego,

9) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego księgowego i Skarbnika Powiatu


  V. Wymagane dokumenty:

 1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( https://bip.powiatwolowski.pl)

3)      Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( https://bip.powiatwolowski.pl

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie,  odbyty staż,  pracę (kserokopie świadectw pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.

5)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.


  VI. Inne informacje:

1)      Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem   „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale FB” w terminie do dnia  05.10.2018 r.   do godz.  15.45    
(decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                              Starosta
                                                                                                    /-/  Maciej Nejman


Powiadom znajomego