W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w wymiarze 2 etatów na okres realizacji Projektu)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w wymiarze 2 etatów na okres realizacji Projektu)
Miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów, pok. nr 6
Status w trakcie rozstrzygania
Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.)

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie
ul. Inwalidów Wojennych 24
56-100 Wołów


OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
w wymiarze 2 etatów na okres realizacji Projektu

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2018r  jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej  o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

I. Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadząca rodzinny dom dziecka.
 2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 4. Obywatelstwo polskie.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 8. Nieposzlakowaną opinia.
 9. Preferowani będą kandydaci mające doświadczenie pracy z rodziną lub na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej.
 3. Podstawowa wiedza o środkach unijnych na realizację projektów społecznych.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
 6. Prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
 4. Zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
 7. Odwiedzanie rodzin zastępczych w miejscu ich zamieszkania.
 8. Nawiązywanie kontaktu z rodzicami biologicznymi dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
 9. Współpraca z sądem rodzinnym, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, policją, szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi.
 10.  Praca ze wszystkimi uczestnikami projektu i udział w większości zadań wspierających.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat
 2. Umowa o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Zadaniowy czas pracy.
 4. Miejsce pracy – siedziba PCPR w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24.
 5. Część zadań będzie wymagać wykonywania czynności służbowych także poza siedzibą PCPR.
 6. Rodzaj pracy – praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, systematyczności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań. Zadania na tym stanowisku wymagają wykonywania czynności na terenie Powiatu  Wołowskiego, w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych oraz siedzibach podmiotów i instytucji, z którymi współpraca jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania rodziny zastępczej podlegającej opiece koordynatora. Praca wymaga dużej dyspozycyjności, ponieważ wykonywanie zadań może się wiązać z wyjazdami na spotkania i szkolenia w tym kilkudniowe, także poza terenem Powiatu Wołowskiego.
 7. Praca na stanowisku koordynatora wykonywana będzie w ramach projektu unijnego w związku z czym konieczna będzie stała, terminowa i systematyczna współpraca z osobą odpowiedzialną za realizację projektu w celu prawidłowego dokumentowania wykonywanych czynności służbowych dla celów sprawozdawczości i monitoringu projektu.
 8. Praca na stanowisku wiąże się z częstym kontaktem z ludźmi w związku z czym wymagać będzie od pracownika zatrudnionego na tym stanowisku kultury osobistej, odporności na stres, umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki w wykonywaniu zawodu psychologa.
 5. Ksero świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Kwestionariusz osobowy wg wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności na w/w stanowisku.
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 9. Oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 10. Osoba niepełnosprawna może złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność z tym zastrzeżeniem, że stanowisko, którego dotyczy niniejszej ogłoszenie nie jest kierowniczym stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.902 z późn. zm.).


Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Dotyczy naboru na koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie” należy składać osobiście w siedzibie PCPR w pokoju nr 6- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00  lub pocztą na adres: PCPR w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.


Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2018 o godz. 15.00 włącznie (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do PCPR).

Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Kierownika PCPR w Wołowie.

Informacja o wynikach naboru, podana zostanie do publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 24.


KIEROWNIK PCPR W WOŁOWIE
/-/Małgorzata Tkaczyk

Załączniki

Powiadom znajomego