Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Szymon Ilczuk, Miejscowość Wrocław

uzasadnienie wyboru Pan Szymon Ilczuk spełnia wszystkie wymogi formalne ogłoszonego naboru. Posiada wiedzę i doświadczenie nabyte podczas wcześniejszego zatrudnienia w Starostwie i może rozpocząć pracę bez okresu wprowadzającego

Starosta
/-/ Janusz Dziarski

Szczegóły

stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 -100 Wołów pok. nr 19 (I piętro) - Kancelaria

Treść

OSO.210.8.2018                                                                                     Wołów, dnia 2018-12-10


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Geodezji i Kartografii

                                                       (nazwa stanowiska pracy)

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.

 I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1) Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej   czterech  godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 2) Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.

 3)  Praca na II piętrze w budynku głównym Starostwa.

 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne,

3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5)    nieposzlakowana opinia,   

6)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

7)    dobra znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego,  o samorządzie powiatowym,

8)       udokumentowany co najmniej 6 miesięczny okres pracy, stażu, w służbie geodezyjnej  i kartograficznej w dowolnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

9)     stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1)      uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji  i kartografii co najmniej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych

2)      ukończone studia podyplomowe w zakresie systemów informacji o terenie ( GIS, SIT)

3)      dobra znajomość oprogramowania TurboEWID

4)      ukończone kursy i aplikacje w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego

5)      biegłe posługiwanie się komputerem

   IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1)      Prowadzenie baz danych BDOT500 i GESUT

2)      przygotowywanie i udostępnianie  zbiorów danych i materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom  zgłoszonych prac geodezyjnych.

3)      ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie zbiorów danych i materiałów w  przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4)      naliczanie opłat za udostępniane zbiory i materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( dotyczą zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały zasobu)

5)      sporządzanie licencji na korzystanie z wydawanych zbiorów i materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( dotyczą zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na materiały zasobu)

powyższe zadania  są wykonywane przy użyciu oprogramowania TurboEWID i WebEWID,

6)      udzielanie informacji na temat państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7)      wykonywanie innych czynności na polecenie bezpośredniego przełożonego.

 

  V. Wymagane dokumenty:

 1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)

3)      Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( http://bip.powiatwolowski.pl

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
   - wymagane wykształcenie,  odbyty staż,  pracę (kserokopie świadectw pracy),  ewentualnie inne,  odbycie    szkoleń, kursów itp.

5)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

   VI. Inne informacje:

1)      Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem   „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK” w terminie do dnia  20.12.2018 r.  do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                                Starosta
                                                                                                            /-/ Janusz Dziarski


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij