W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00



email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESP



NIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wznowienie subskrypcji programu Symantec EndPoint Protection oraz Symantec Backup Exec

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wznowienie subskrypcji programu Symantec EndPoint Protection oraz Symantec Backup Exec
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IT-1333.2018
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 21.11.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia

13 listopada 2018r., na zadanie pn. „Wznowienie subskrypcji EndPoint Protection oraz Symantec Backup Exec”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Technology Space S.A.

ul. Górczewska 53
01-401 Warszawa

12.345,18zł

2.

APN Promise S.A.

ul. Domaniewska 44a,

02-672 Warszawa

20.807,24zł

3.

Bladecom Sp. z o.o.

ul. Południowa 9

26-6060 Radom

34.932,00zł

 STAROSTA WOŁOWSKI

Maciej Nejman



Wołów, dn. 21.11.2018r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 13 listopada 2018r., na zadanie pn. „Wznowienie subskrypcji programu Symantec EndPoint Protection oraz Symantec Backup Exec.”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

APN Promise S.A.  
ul. Domaniewska 44a,
02-672 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:


Firma Technology Space S.A. z siedzibą w Warszawie, która przedstawiła najtańszą ofertę wycofała się z realizacji zamówienia, drugą ofertę pod względem ceny przedstawiła firma APN Promise SA. Oferent złożył ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.


Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 20.12.2018r.



STAROSTA WOŁOWSKI

Maciej Nejman

Treść

Wołów, dnia 13.11.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące zakupu licencji oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania do kopii zapasowych.


Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

I. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

Wznowienie subskrypcji programu Symantec EndPoint Protection oraz Symantec Backup Exec.

III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wznowienia 100 licencji oprogramowania antywirusowego Symantec EndPoint Protection na okres 3 lat oraz subskrypcji programu Symantec Backup Exec na okres 1 roku.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

 1. Wznowienie 100 licencji oprogramowania antywirusowego Symantec EndPoint Protection dla stacji roboczych i serwerów na okres 3 lat - w jednym pakiecie - licencja od 21.12.2018r
 2. Wznowienie subskrypcji programu Symantec Backup Exec na okres 1 roku  - licencja od 28.12.2018r
a)      Symantec Backup Exec  Server Win per server renewal basic 12 months GOV, 1 sztuka
b)      Symantec Backup Exec Agent for VMWARE and Hyper-v Win per host serwer renewal basic 12 months GOV, 4 sztuki
c)       Symantec Backup Exec Agent for applications and databases Win per server renewal basic 12 months GOV, 5 sztuk
d)      Symantec Backup Exec Agent for Windows Win per server renewal basic 12 months GOV, 2 sztuki
e)      Symantec Backup Exec Agent for Linux LNX per Server renewal Basic 12 months GOV, 1 sztuka

V. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 21.12.2018r. (aktywacja zakupionych usług producenta musi nastąpić maksymalnie do dnia 21.12.2018r.)

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

VI. Wspólny słownik Zamówień:

48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego

48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

VII. Termin związania ofertą

Dostawca  zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

IX. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

X. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający zleci wykonanie zadania Wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium.

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:


                               Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

Cena  brutto  oferty badanej

XI. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 20.11.2018 r., o godz. 12.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wznowienie subskrypcji programu Symantec EndPoint Protection oraz Symantec Backup Exec.”
b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Wznowienie subskrypcji programu Symantec EndPoint Protection oraz Symantec Backup Exec”
c)       faksem na nr 71 380 59 00
d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl ; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XIII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XIV. Pozostałe informacje:

 1. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 2. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 


Załączniki:

 1. Formularz oferty

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane