W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Przedłużenie gwarancji do urządzeń Hewlett-Packard.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przedłużenie gwarancji dla urządzeń Hewlett-Packard.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IT-1333.2018.1
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 16.11.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 13.11.2018r., na zadanie pn. „przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Komputronik   Biznes Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska   37

60-003 Poznań

20.397,03zł


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej NejmanWołów, dn. 16.11.2018r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 13 października 2018r., na zadanie pn. „przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Komputronik Biznes Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 21.11.2018r.


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman

Treść

Wołów, dnia 16.11.2018r.

SPROSTOWANIE

Zamawiający mając na uwadze, brak możliwości wykupienia suportu dla HP 1Y PW NBD MSA2000 Array HWSupp U5BS3PE – Post Warranty, Foundation Care NBD Service, HW, SW and Collab Support, 1year – 1 szt, rezygnuje z zakupu pozycji IV.5 zapytania ofertowego.
Punkt IV zamówienia przyjmuje nowe brzmienie:

"Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Przedłużenie gwarancji HP 1y PW Nbd c3000 Enclosure HW Supp P/N U2WF9PE - 1 SZT
 2. Przedłużenie gwarancji HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant BL460c G7 Hardware Support P/N U2JH1PE - 1 SZT
 3. Przedłużenie gwarancji HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant BL460c G6 Hardware Support P/N U2UH1PE – 3 SZT
 4. Przedłużenie gwarancji HP 1Year Post Warranty Next business day c-Class SAN Switch Hardware Support U2KH5PE – 1 SZT
 5. Przedłużenie gwarancji HP 1Year Pw Nbd LTO Autoloader HW Support U3AQ6PE Post Warranty, Foundation Care NBD Service, HW Support Only, 1 year – 1 SZT
 6. Objęcie gwarancją serwera Proliant DL160 G8  - HP Next business day Care Service – U6VG8PE -  1 szt, w cenie należy również uwzględnić przegląd zerowy gdyż gwarancja serwera wygasła 04-07-2017r"
Pozostałe zapisy zamówienia pozostają bez zmian.


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej NejmanWołów, dnia 13.11.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące przedłużenia gwarancji dla urządzeń Hewlett-Packard


Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

I. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

Przedłużenie gwarancji dla urządzeń Hewlett-Packard.

III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie gwarancji dla urządzeń HP.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Przedłużenie gwarancji HP 1y PW Nbd c3000 Enclosure HW Supp P/N U2WF9PE - 1 SZT
 2. Przedłużenie gwarancji HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant BL460c G7 Hardware Support P/N U2JH1PE - 1 SZT
 3. Przedłużenie gwarancji HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant BL460c G6 Hardware Support P/N U2UH1PE – 3 SZT
 4. Przedłużenie gwarancji HP 1Year Post Warranty Next business day c-Class SAN Switch Hardware Support U2KH5PE – 1 SZT
 5. Przedłużenie gwarancji HP 1Y PW NBD MSA2000 Array HWSupp U5BS3PE – Post Warranty, Foundation Care NBD Service, HW, SW and Collab Support, 1year – 1 SZT
 6. Przedłużenie gwarancji HP 1Year Pw Nbd LTO Autoloader HW Support U3AQ6PE Post Warranty, Foundation Care NBD Service, HW Support Only, 1 year – 1 SZT
 7. Objęcie gwarancją serwera Proliant DL160 G8  - HP Next business day Care Service – U6VG8PE -  1 szt, w cenie należy również uwzględnić przegląd zerowy gdyż gwarancja serwera wygasła 04-07-2017r

V. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 21.11.2018r.

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

VI. Wspólny słownik Zamówień:

50312000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

VII. Termin związania ofertą

Dostawca  zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

IX. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

X. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę.

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:


                               Cena 
brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                               Cena  brutto  oferty badanej

XI. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 16.11.2018 r., o godz. 12.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Przedłużenie gwarancji dla urządzeń Hewlett-Packard.”
b) osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Przedłużenie gwarancji dla urządzeń Hewlett-Packard”
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl ; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XIII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XIV. Pozostałe informacje:

 1. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn.. zm.).
 2. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 


Załączniki:

 1. Formularz oferty


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane