Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.3.23.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na wystawianie kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu wołowskiego

nr sprawy IZD.272.3.23.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 5

Treść

Wołów, dnia 13.08.2019   r.  

IZP.272.3.23.2019.1


  

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 z zakresu wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu wołowskiego

 1. I.                    Zamawiający: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

 1. II.                  Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy                           z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986
  z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 2. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia                                        i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. Nr 39, poz. 202).

2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do wystawienia aktu zgonu i ustalenia jego przyczyny nie są zobowiązane inne osoby zgodnie    z zapisami ustawy i rozporządzenia, o których mowa w pkt 1.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia na miejsce zdarzenia, w którym znajdują się zwłoki, w możliwie najkrótszym czasie od momentu otrzymania zgłoszenia, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 godzin.

4. Usługa będzie realizowana całodobowo 7 dni w tygodniu, na podstawie wezwania Komendy Powiatowej Policji w Wołowie lub Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego                      w Wołowie

 1. Istotne warunki realizacji zamówienia  

1. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Wołowskiego, na   podstawie wezwania Komendy Powiatowej Policji w Wołowie lub  Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołowie.

 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:

1) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) posiada status podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą i zapewni całodobowy dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia;

b) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2219 ze zm.) oraz zapewni całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia;

2) zapewni całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym Komenda Powiatowa Policji w Wołowie będzie mogła dokonywać przez całą dobę zgłoszeń   o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki.

 1. Termin wykonania Zamówienia

              -od podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.  

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT/rachunku w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

 

 1. VI.                 Wspólny słownik Zamówień:

85.12.11.00-4 Ogólne usługi lekarskie

85.12.10.00-3 Usługi medyczne

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien ująć w cenie wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zapytania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem. Każdy                               z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie                               z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy                       z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
  1. Opis przygotowania oferty
  2. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
  4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
  5. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
   1. Kryteria wyboru oferty
   2. Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
   3. Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.
   4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
   5. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.
   6. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                               Cena brutto oferty badanej

 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa 27.08.2019 r. godz. 11:00
 1. Decydujące znaczenie dla oceny      zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do      Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 2. Oferty można składać:

1)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: Oferta - z zakresu wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu wołowskiego;

2)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta- z zakresu wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu wołowskiego;

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres:zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem Oferta. Pliki powinny być zapisane                     w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana Oferentom na adres e-mail wskazany na formularzu ofertowym. Powiadomieni zostaną również Oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

 1.  Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

-w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Barbara Kuchmister-Merta, tel. 71 380 59 18

-w sprawach dotyczących procedury zamówienia - Ewelina Dziadykiewicz e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl,  tel. 71 380 59 36

XIV.   Pozostałe informacje:

1.   Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

2.   Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

3.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa                       w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,
 • inspektorem ochrony danych osobowych w danych osobowych w Starostwie Powiatowym
  w Wołowie jest Pani Jolanta Niezgodzka, kontakt: jn4consulting@gmail.com, tel. 5113791761;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania IZP.272.3.22.2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Starosta Wołowski
/-/Janusz Dziarski


Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij