Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.10.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej - założenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektami trwale związanymi z budynkami”

nr sprawy IZD.272.10.2020

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)

Treść

IZD.272.10.2020.5                                                                                              Wołów, 19.05.2020 r.

Ogłoszenie nr 541111-N-2020 z dnia 2020-05-19 r.

Powiat Wołowski: „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej - założenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektami trwale związanymi z budynkami”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołowski, krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, ul. pl. Piastowski  2 , 56-100  Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, , e-mail zamowienia@powiatwolowski.pl, , faks 713 805 900.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwolowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.powiatwolowski.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.powiatwolowski.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej - założenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektami trwale związanymi z budynkami”
Numer referencyjny: IZD.272.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej – założenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obiektami trwale związanymi z budynkami” w podziale na:

 CZĘŚĆ 1 – obręb: WOŁÓW

 CZĘŚĆ 2 – obręb: BRZEG DOLNY

 CZĘŚĆ 3 – obręb: LUBIĄŻ

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci cyfrowej dla obrębu Wołów, Brzeg Dolny i Lubiąż – utworzenie inicjalnych baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt. 3 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz bazy uzupełnienie danych EGiB w zakresie obejmującym tylko obiekty trwale związane z budynkami.

2) Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

3) W ramach prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia wyznaczone zostały następujące etapy:

Etap 1 -Przygotowanie organizacyjne i techniczne realizacji zamówienia, pobranie materiałów i dokonanie wstępnej analizy w zakresie możliwości wykorzystania zawartości i treści materiałów źródłowych.

Etap 2 - Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) z weryfikacją analizy wykorzystania materiałów oraz wykonanie działań harmonizujących powiązanych baz danych i rejestrów (EGiB, GESUT i BDOT500).

Etap 3 - Zasilenie produkcyjnych baz danych wynikami prac.


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zasady realizacji usługi zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość danych i ich zgodność z warunkami technicznymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

71250000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71354100-5

72310000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-20

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-11-20


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.
Informacje dodatkowe

 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków:

a)     Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej 1 usługę, która polegała na założeniu bazy danych GESUT oraz bazy danych BDOT500 o wartości minimum:

− 100.000,00 zł brutto – dla części I,

− 100.000,00 zł brutto – dla części II,

− 40.000,00 zł brutto – dla części III,

z podaniem ich wartości, nazwy przedmiotu zamówienia (zakres prac), nazwy odbiorcy zamówienia, terminu realizacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku usług na wezwanie Zamawiającego.

b)     Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiada lub dysponuje niżej wymienionymi osobami:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE: części 1, części 2, części 3

Wykaz osób

1.KIEROWNIK ZESPOŁU

 Do obowiązków Kierownika Zespołu należy w szczególności:

• przygotowanie organizacyjne i techniczne zamówienia

• dokonanie wstępnej analizy pobranych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

• koordynowanie i zarządzanie pracą zespołu geodetów i specjalistów.


Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie

1. Posiada wykształcenie wyższe geodezyjne.

2. Posiada uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276)

3. Posiada doświadczenie, w zakresie tworzenia zbiorów danych przestrzennych BDOT500, GESUT, EGIB przy użyciu oprogramowania spełniającego wymogi wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie.


2.GEODETA-1

Do obowiązków Geodety -1 należy w szczególności :

 • weryfikacja otrzymanych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie możliwości ich wykorzystania dla realizowanego zadania.

• koordynowanie i wspieranie pracy Specjalistów ds. opracowania baz danych BDOT500 i GESUT

• nadzór nad poprawnością topologii i relacji tworzonych baz danych.


Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie

1. Posiada wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne.

2. Posiada doświadczenie, w zakresie tworzenia zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT przy użyciu oprogramowania spełniającego wymogi wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie.

3. Posiada uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276)


3.GEODETA-2

Do obowiązków Geodety-2 należy w szczególności :

 • weryfikacja otrzymanych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie możliwości ich wykorzystania dla realizowanego zadania.

• koordynowanie i wspieranie pracy Specjalisty ds. opracowania bazy danych EGIB

• nadzór nad poprawnością topologii i relacji tworzonej bazy danych.


Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie

1. Posiada wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne.

2. Posiada doświadczenie, w zakresie tworzenia zbiorów danych przestrzennych EGIB przy użyciu oprogramowania spełniającego wymogi wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie.

3. Posiada uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276)


 4.SPECJALISTA DS. OPRACOWANIA BAZ GESUT , BDOT500

Do obowiązków Specjalisty ds. opracowania baz GESUT i BDOT500 należy w szczególności:

• szczegółowa analiza materiałów otrzymanych z powiatowego zasobu geodezyjnego w zakresie możliwości ich wykorzystania dla realizowanego zadania

• uzupełnienie na podstawie otrzymanych materiałów powiatowego zasobu bazy danych EGIB

• zasilenie produkcyjnej bazy danych EGIB


Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie

1. Posiada wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne.

2. Posiada doświadczenie, w zakresie tworzenia zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT przy użyciu oprogramowania spełniającego wymogi wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie.


5.SPECJALISTA DS. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB

Do obowiązków Specjalisty ds. uzupełnienia bazy EGIB należy w szczególności:

 • szczegółowa analiza materiałów otrzymanych z powiatowego zasobu geodezyjnego w zakresie możliwości ich wykorzystania dla realizowanego zadania

 • uzupełnienie na podstawie otrzymanych materiałów zasobu bazy danych EGIB

• zasilenie produkcyjnej bazy danych EGIB


Kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie

1. Posiada wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne.

2. Posiada doświadczenie, w zakresie tworzenia zbiorów danych przestrzennych EGIB przy użyciu oprogramowania spełniającego wymogi wynikające z obowiązujących przepisów w tym zakresie.


W zależności od ilości złożonych przez Wykonawcę ofert częściowych wymagania dotyczące ilości pracowników, ich kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia są następujące:


WYKAZ OSÓB

minimalna ilość pracowników w zależności od złożonych ofert


 cz.1 lub cz.2 lub 3

KIEROWNIK ZESPOŁU 1

GEODETA ds. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 1

GEODETA ds. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 1

SPECJALISTA DS. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 1

SPECJALISTA DS. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 1


 cz.1 + cz.2

KIEROWNIK ZESPOŁU 1

GEODETA ds. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 1

GEODETA ds. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 1

SPECJALISTA DS. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 1

SPECJALISTA DS. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 1


 cz.1 + cz.3

KIEROWNIK ZESPOŁU 1

GEODETA ds. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 1

GEODETA ds. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 1

SPECJALISTA DS. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 1

SPECJALISTA DS. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 1


cz.2 + cz.3

KIEROWNIK ZESPOŁU 1

 GEODETA ds. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 1

GEODETA ds. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 1

SPECJALISTA DS. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 1

SPECJALISTA DS. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 1


cz.1 + cz.2 + cz.3

KIEROWNIK ZESPOŁU 1

GEODETA ds. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 1

GEODETA ds. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 1

SPECJALISTA DS. OPRACOWANIA BAZ GESUT i BDOT500 2

SPECJALISTA DS. UZUPEŁNIENIA BAZY EGIB 2


UWAGA : Dopuszczalne jest łączenie obowiązków geodety-1 i specjalisty ds. opracowania baz BDOT500 i GESUT. Dopuszczalne jest łączenie obowiązków geodety-2 i specjalisty ds. uzupełnienie bazy EGIB. Wykonawca przedstawi wykaz osób na wezwanie Zamawiającego.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie


Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 1) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa); 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ -jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak


Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 8 do SIWZ.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany formy organizacyjno–prawnej, przekształcenia lub połączenia z inna firmą po stronie Wykonawcy,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich wynikającymi;
3) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano w SIWZ określonych uprawnień, określonego doświadczenia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego.
4) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku uzyskania zgody IZ RPO na wydłużenie okresu realizacji Projektu w związku z wystąpieniem:

a) siły wyższej lub klęski żywiołowej,
b) przedłużenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,
c) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ, Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w powyższych przypadkach każdorazowo rozpatrywana będzie pod kątem ryzyka utraty dofinansowania ze środków Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania dotyczącego niniejszej umowy.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych: 1) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.

5. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie wynikających z art. 142 ust. 5 Pzp dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian korzystnych dla Zamawiającego w trakcie umowy.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01. 2) Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp’’, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: - podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP, - podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: - zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy, - w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego, - w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. 8) Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Pobierz SIWZ pdf, 955 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij