Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie".

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na ,,Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie”

nr sprawy IZD.272.1.11.2020

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5

Treść

                                                                                                                              Wołów, 09.07.2020 r.

IZD.272.1.11.2020.4

 Zapytanie ofertowe

na zadanie pn. ,,Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie”

 

I.            Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP 988-02-19-208


II.            Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro.


III.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,  w szczególności:

 1. demontażu istniejącej instalacji c.o. w całym budynku na poziomie parteru i I piętra,
 2. wymianie na nowe rur i zaworów  wewnętrznej instalacji c.o.,
 3. wymianie na nowe grzejników,
 4. wykonaniu rozdziału instalacji c.o. w poziomie kotłowni na poziomy – parter – I piętro,
 5. wykonaniu nowych przejść instalacji,
 6. wykonanie próby ciśnieniowej na zimno i ciepło,
 7. uzupełnienie tynków po wykonanych robotach instalacyjnych,
 8. przemalowanie pomieszczeń w miejscu wykonania robót,
 9. wywiezienie i utylizacja materiałów odpadowych.

IV. Szczegółowy zakres prac został zawarty w przedmiarze robót - (załącznik nr 4  do zapytania ofertowego).


V. Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV): 

     45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

 

VI. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30.09.2020 r.   

VII. Warunki udziału w postępowaniu. 

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)       posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a)       należy posiadać doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. zrealizowanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami wykończeniowymi o łącznej wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie;
b)       Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zamówienia zapewnił udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj. kierownika robót instalacyjnych z uprawnieniami do instalacji sanitarnych, który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie,
3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
a)       będą posiadać przed podpisaniem umowy ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość niniejszej umowy.

 

VIII. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy – według  druku, który stanowi załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru – załącznik nr 2.
 3. Wykaz robót – załącznik  nr 3.
 4. Wykaz osób – załącznik nr 4.

 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

IX. Kryteria wyboru ofert

       Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

-         cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów =  …...............................................................................     x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 16.07.2020 r. godz. 12:00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
a)       listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na  nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - ,,Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ”,
b)       osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - ,,Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ”,
c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA.

 

XI. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, tel.  691 323 202, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.
 2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za      pomocą poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo      Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
 5. Oferentom nie      przysługują środki ochrony prawnej.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy,  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie – do dnia podpisania umowy –  dostarczyć:
a)       kserokopie dokumentów potwierdzonych „za zgodność z oryginałem" potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia,
b)       umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość niniejszej umowy,

c)       zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

 1. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
 2. poręczeniach bankowych,
 3. poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 4. gwarancjach bankowych,
 5. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
d)       Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
e)       Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości (rękojmi za wady).
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego, z adnotacją:  „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie pn. ,,Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie”.
f)        Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczeń musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bowiem tylko taka zabezpiecza interes Zamawiającego w sposób jednoznaczny i bez żadnych wątpliwości. Gwarancja nie może być w zakresie jej zastosowania bardziej uciążliwsza dla Zamawiającego niż alternatywna forma pieniężna.
g)       Wykonawca poprzez wniesienie zabezpieczenia zapewnia Zamawiającemu możliwość szybkiego zrekompensowania ewentualnych strat, dlatego też zapisy dokumentów gwarancyjnych nie mogą poprzez nadmierny formalizm i obostrzenia odbierać Zamawiającemu należnych mu praw. Gwarancja nie może być w zakresie jej zastosowania bardziej uciążliwsza dla Zamawiającego niż alternatywna forma pieniężna. 
h)       Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie.
i)         Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężnej powinno być wystawione na: Zamawiającego - Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
j)         Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy.
k)       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem umowy.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku      Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot      kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100      Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że   wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z      nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub      listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania  ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-         podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-         osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
-         podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 1. Okres przechowywania danych:
a)       w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b)       w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
-         przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
-         dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
-         w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
 1. Podanie przez    Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest      wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.
 2. Pani/Pana dane      osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w      sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie      Wykonawcy
 3. Wykaz robót
 4. Wykaz osób
 5. Przedmiar robót
 6. Wzór umowy

 STAROSTA WOŁOWSKI
/-/
Janusz Dziarski 

        ____________________________________
                                                                                                                      Kierownik Zamawiającego


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij