Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.1.12.2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji"

nr sprawy IZD.272.1.12.2020

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Treść

                                                                   Wołów, 10.07.2020 r.

IZD.272.1.12.2020

 Zapytanie ofertowe

na zadanie pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego
na archiwum dla Wydziału Komunikacji”

 

 

I.      Zamawiający: Powiat Wołowski Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP 988-02-19-208

II.    Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro.

III.     Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie na archiwum Wydziału Komunikacji , w szczególności:

1) demontaż szaf przejezdnych z wyniesieniem z pomieszczenia,

2) demontaż prowadnic jezdnych z  posadzki,

3) zerwanie istniejącej wykładziny PVC,

4) wykonanie bruzd szerokości 30 cm i głębokości 10 cm w posadzce,

5) wzmocnienie poprzez zalanie wykutych bruzd mieszanką betonowa wysokiej wytrzymałości z dodatkiem włókien,

6) wykonanie podkładu pod wykładzinę – wylewka samopoziomująca,

7) malowane z gruntowaniem i przetarciem tynków sufitu i ścian,

8) ułożenia wykładziny PVC,

9) usunięcie, wywiezienie i utylizacja odpadów.


IV.   Szczegółowy zakres prac został zawarty w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 4  do zapytania ofertowego.

 

V.  Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 

VI.      Termin wykonania zamówienia:  do dnia 07.08.2020 r.   

VII.     Warunki udziału w postępowaniu. 

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące  warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich  5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.

VIII.  Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. Formularz ofertowy – według  druku, który stanowi załącznik nr 1.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru – załącznik nr 2.
  3. Wykaz robót – załącznik  nr 3.

 Brak w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów, zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (wskazanych w załączniku nr 3) tj. referencje, oświadczenia lub protokoły odbioru robót.

 

IX.      Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

-  cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

 Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów =   ....................................................................................     x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


X.            Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa  20.07.2020 r. godz. 11:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na  nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA -Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału komunikacji ”

b) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału komunikacji ”.

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA.

 

XI.    Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 691 323 202.
 2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
 5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 8. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.

2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

-  podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Okres przechowywania danych:

a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

- przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

- dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

- w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

XII.  Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Wykaz robót
 4. Przedmiar
 5. Wzór umowy

                                                                                         S T A R O S T A
                                                                                                    /-/
                                                                                           Janusz Dziarski

                                                                               ________________________

                                                                                  Kierownik Zamawiającego
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij