Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.1.1.2018 audyt wewnętrzny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018

nr sprawy IZP.272.1.1.2018

zamawiający Powiat Wołowski

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi klienta (pok. nr 5)

Treść

Wołów, 03.01.2018 r.

IZP.272.1.1.2018.1

Zapytanie ofertowe
na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018”

 

 1. I.        Zamawiający: Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie,            pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
 2. II.      Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 3. III.    Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wołowie lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołowskiego w roku 2018 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź.zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, a w szczególności:

1)      prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wołowie lub/oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,

2)      opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,

3)      przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Powiatu Wołowskiego,

4)      opracowanie planu audytu rocznego, podania informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych                     i sprawdzających,

5)      przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Starosty, przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Starosty, po okazaniu dowodu tożsamości,

6)      przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji,

7)      przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić osobiście Staroście Wołowskiemu oraz Zarządowi Powiatu Wołowskiego, a w razie potrzeby również na sesjach Rady Powiatu oraz komisji stałych i doraźnych Rady Powiatu,

8)      przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności                               i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,

9)      przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie do 31 grudnia 2018 r., które należy przedstawić osobiście Staroście Wołowskiemu oraz Zarządowi Powiatu Wołowskiego,

10)   wykonywanie usługi powinno odbywać się również poprzez osobiste stawiennictwo                             w siedzibie Zleceniodawcy, co najmniej raz w miesiącu w ustalonym wcześniej terminie.

                IV.            Kod CPV: 79.21.22.00-5 – usługi audytu wewnętrznego

                  V.            Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 1.                 VI.            Informacja o środkach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

O świadczenie usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 oraz spełnią następujące  warunki:

1)      Posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), a także wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego;

2)      Udokumentują posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. pkt 5 ustawy o finansach publicznych;

3)      Złożą kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę. Ważne będą oferty złożone wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018”.

              VII.            Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą, faksu 71-380-59-00 lub drogą elektroniczną zamowienia@powiatwolowski.pl

            VIII.            Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą      uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień      dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:

Angelika Zdeb, tel. 71 380 59 01, 71 380 59 36

Ewelina Dziadykiewicz, tel. 71 380 59 36

e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl

 1. Wykonawca      może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia      zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.
 2.                 IX.            Miejsce i termin składania oraz otwarcia  ofert
 3. Termin składania ofert upływa 09.01.2018 r.  o godz. 13:00.
 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018”,

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018”,

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

 1.                   X.            Opis sposobu obliczenia ceny
 2. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto/m-c przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku  VAT.
 3. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 4. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

                XI.            Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium cena/1 miesiąc - 100%=100 pkt

Ocenie zostanie poddana cena/za 1 m-c oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:


                                         Cena  brutto/m-c najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ............................................................................................ x 100

                                                            Cena  brutto/m-c  oferty badanej

Wykonawca określa cenę miesięcznej realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wstawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

              XII.            Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

            XIII.            Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców,      którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia      o wyborze oferty.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od      zawarcie umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez      przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na podstawie      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579      ze zm.).
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do      unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy      złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w      zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

            XIV.            Załączniki do zapytania

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Wzór umowy.          

  STAROSTA WOŁOWSKI
/-/ Maciej Nejman

                                                                                      _______________________________
                                                                                                    Kierownik Zamawiającego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij