Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

1)Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”

nr sprawy IZP.272.2.16.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pkój nr 5 Punkt Obsługi Klienta)

Treść

IZP.272.2.16.2018                                                                                           Wołów, 07.05.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe na  wykonanie dokumentacji projektowej

dotyczącej  przebudowy pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji  realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”

 

 1. I.        Zamawiający: Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00, NIP: 9880219208
 2. II.      Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 3. III.    Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Przebudowy pomieszczeń                          w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji   realizowanego                         w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”
  1. 1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”
  2. 2.       Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania).

 

 1. IV.    Wspólny Słownik Zamówień: 

USŁUGI PROJEKTOWE WG SŁOWNIKA CPV

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

 1. V.      Termin wykonania zamówienia: do 24.05.2018 r. od daty podpisania umowy

 

 1. VI.    Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:
  1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. VII.  Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


VIII.Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. 1.       Termin składania ofert upływa  11.05.2018 r.  o godz. 12:00.
 2. 2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)       listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA NA wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”

2)       osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA NA wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”

3)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF                  z dopiskiem OFERTA NA wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”

 

                IX.            Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.
 2.  Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
 5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa                          w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

                  X.            Załączniki do zapytania:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty
 3. Wzór umowyZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego                                                                 Opis przedmiotu zamówienia

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. I.                    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej  Przebudowy pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji  realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji”

 1. 1.       Zakres opracowania obejmuje opracowanie i wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie   z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i z poniższymi wskazówkami:

a)       Zaprojektowanie przebudowy pomieszczeń (pomieszczenie archiwum, sejfu  z pomieszczeniem przylegającym), uwzględniającego wykonanie planów, rysunków, rzutów oraz dokumentacji inwentaryzacji pomieszczeń parteru w obrębie wejścia głównego.

b)       Zaprojektowanie fundamentu i wzmocnienia stropu w postaci płyty fundamentowej pod montaż regałów przesuwnych Projekt powinien  zawierać plany, rysunki, rzuty, inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania. Projekt przebudowy powinien również obejmować dostosowanie drzwi wejściowych do pomieszczenia, uwzględniające wymogi określone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 1. 2.       Dokumentację projektową należy przedłożyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej:

a)       5 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z niezbędną dokumentacją,

b)       wersja elektroniczna projektu na płycie CD  w formacie PDF (1 egzemplarz).

 1. 3.       Projekt należy wykonać w oparciu o przepisy:

a)       ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.; Dz. U. z 2016 r.,  poz. 290 z późn. zm.),

b)       rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.; Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

c)       rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.),

d)       inne obowiązujące przepisy i normy.

 1. 4.       Koniecznym jest by dokumentacja projektowa obejmowała:

a)       Projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych.

b)       Projekty wykonawcze w zakresie zgodnym z § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

c)       Przedmiary robót w zakresie zgodnym z § 6 rozporządzenia, o którym mowa powyżej.


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego                                                                                     Formularz oferty

 

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy

 

……………………………………………………………………………………….

 

Adres                                                             

 

………………………………………………………………………………………

 

Telefon………………………………. Faks………………………………….

 

NIP …………………………………. REGON …………………………………..

 

E – mail: ……………………………

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 07.05.2018.r. za cenę ryczałtową:

CENA OFERTOWA                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _   PLN netto

słownie złotych: ………………………………………………………………………….…………………………………………………….


podatek VAT w wysokości …….% _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _   PLN

 

słownie złotych: ………………………………………………………………………….……………………………………………..

 

CENA OFERTOWA                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _   PLN brutto


słownie złotych: ………………………………………………………………………….…………………………………………………….

 1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 2. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, a w przypadku wyłonienia naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia upływu składania oferty.
 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym                 i jego załącznikach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
 5. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawartego w opisie przedmiotu zamówienia.
 6. Oświadczamy, iż wykonamy zamówienie w terminie: do 24.05.2018 r. od daty podpisania umowy.

 


 

………………………..                 ……………………………….

                                                                                                          Miejscowość, Data,             podpis Wykonawcy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij